SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
02. 01. 2018 15:08 - Ila
sociálně právní poradenství: nárok na dávky
Dobrý den, mám mentálně postiženou sestru (roč.65). v srpnu 2017 si zlomila stehenní kost a v současné době je na invalidním vozíku, vyžaduje celodenní péči. Žijeme v dvougeneračním rodinném domě, já se svou rodinou a má sestra společně s našimi rodiči. Maminka je sestřinou opatrovnicí. Rodiče jsou ročník 45 maminka a 42 táta, který je navíc sluchově postižený. Sestru jsme nikdy neumístili do ústavu a ani o tom neuvažujeme, nicméně rodiče již nezvládají péči o sestru v takovém rozsahu jako dříve, obzláště nyní, kdy je potřeba ji zvedat z vozíku, proto je potřeba stále více má výpomoc. Já pracuji jako OSVČ, musela jsem omezit svou práci, abych mohla být co nejvíce doma, čímž se snížil můj výdělek. Ctěla jsem se poradit, zda mám nárok na nějakou dávku, osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění apod.
Předem děkuji za jakoukoli radu.
S pozdravem. I.

03.01.2018 11:26: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den pani Ilo,
děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte.
Je obdivuhodné a ocenění hodné, že se o sestru staráte doma, v jejím přirozeném prostředí a navíc zřejmě bez sociálních dávek a služeb, které byste mohli využívat.
K Vašemu dotazu – předpokládám, že je Vaše sestra příjemcem invalidního důchodu, a proto níže uvedu další možné formy pomoci, které by Vám i rodině mohly ulehčit.
1) Příspěvek na péči (PnP) je určen osobám se zdravotním postižením, které mají významné obtíže v oblasti pohybu, orientace a komunikace i péče o sebe a svoji domácnost, a které potřebují dopomoc či péči druhé osoby. PnP je vyplácen ve výši 880, 4400, 8800 a 13200 Kč měsíčně podle zjištěné míry závislosti na pomoci a službách. Jeho přiznávání upravuje Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento příspěvek je určen k „nákupu“ sociálních služeb, které osoba potřebuje, nebo jako určitá kompenzace příjmu osoby blízké, která o ni pečuje, což je i Váš případ. Žádost o příspěvek na péči si podáváte (musí ji podat sestra, resp. osoba, která byla soudem určena jako sestřin opatrovník) na Vašem spádovém, tj. místně příslušném Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory, kde Vám předají potřebné formuláře, které jsou také např. na http://www.pohyblivost.cz/formulare-ke-stazeni.php Řízení k přiznání PnP je mj. podmíněno posouzením sestřina zdr. stavu posudkovým lékařem OSSZ, který si vyžádá od jejího praktického lékaře souhrnnou zprávu a zprávy od všech lékařů, kteří ji mají nebo měli v péči. Proto je velmi důležité, aby její prakt. lékař měl k dispozici všechny aktuální informace o jejím zdr. stavu. Současně proběhne sociální šetření u Vás doma za účelem zjištění péče, kterou Vaše sestra potřebuje tak, aby bylo zřejmý rozsah pomoci, dopomoci a dohledu, kterou ke svému životnímu fungování Vaše sestra potřebuje v konkrétních podmínkách prostředí, v němž žije (tj. u vás doma). Před sociálním šetřením Vám velmi doporučuji udělat si „seznam“ toho, co dělá sestře potíže (zvládnutí, bezpečnost, posloupnost atd.), co nezvládá atd. a s čím jí tedy pomáháte. I běžné, každodenní „úkony denní potřeby“ zvládnuté jen částečně se ze zákona považují za nezvládnuté s tím, že je třeba zohlednit i časové hledisko, tzn. že se stav a schopnosti během dne mění, snižují – např. co zvládne ráno, už navečer nezvládá. Pracovnice ÚP, která bude sociální šetření u vás doma dělat, bude mít sebou účelový formulář a bude se dotazovat na sestřino zvládání jednotlivých úkonů sebeobsluhy, sebepéče apod. Aby bylo její šetření pokud možno objektivní, musí být „v obraze“, z čehož plyne potřeba všechno jí vysvětlit (i podrobně), uvést do reality a být celkově na soc. šetření připraveni.
2) Sestra by také mohla získat Průkaz osoby se zdr. postižením (TP, ZTP, ZTP/P) dle Zákona č. 329/2011 Sb. – viz https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#cast1 Pokud by jí byl přiznán průkaz ve stupni ZTP nebo ZTP/P, vznikne jí automaticky nárok na příspěvek na mobilitu, jenž činí 550 Kč měsíčně a je částečnou kompenzací nákladů na její individuální dopravu. Podrobnosti a „benefity“ viz http://www.pohyblivost.cz/co-je-to-mobilita.php
V rámci téhož Zákona č. 329/2011 Sb. by také sestra, resp. její opatrovník mohli požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, kam mj. patří bezbariérová úprava bytu, osobní automobil (sestra jej nemusí řídit, ale musí být využíván k její přepravě a zabezpečování jejích potřeb) aj. pomůcky (nikoli „zdravotnické“, ale kompenzační).
Žádost o průkaz OZP a příspěvek na zvláštní pomůcku si podáváte opět na místně příslušném Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory, kde Vám předají potřebné formuláře, které jsou také na http://www.pohyblivost.cz/formulare-ke-stazeni.php
3) Po vydání průkazu ZTP (případně ZTP/P) si můžete na odd. sociálních věcí městského či obecního úřadu nechat na počkání vystavit parkovací průkaz, jenž dává možnost bezplatně parkovat na většině míst určených pro invalidy. Viz http://www.pohyblivost.cz/parkovaci-karta-pro-osobu-tezce-zdravotne-postizenou.php
4) Odlehčit by vám všem mohla i vhodná sociální služba. Buď terénní – pečovatelská služba, osobní asistence, respitní péče nebo ambulantní – denní stacionář, sociálně-terapeutické dílny aj. Adresář těchto služeb lze získat např. na obecním/městském úřadě nebo www stránkách krajského úřadu. O vybranou službu žádáte přímo u jejího poskytovatele.
5) Spíše hypoteticky byste mohli mít nárok na dávky SSP typu doplatku/příspěvku do životního či existenčního minima anebo příspěvku na bydlení, což záleží na úhrnu Vašich, resp. sestřiných příjmů a příjmů těch, kteří žijí ve společné domácnosti. Posouzení je v kompetenci místně příslušného Úřadu práce – odd. státní sociální podpory.
6) Jste-li OSVČ a označí-li Vás sestra, resp. její opatrovník, jako pečující osobu, což musí potvrdit ÚP, jenž jí bude PnP vyplácet, mohla byste mít nárok na daňové úlevy (daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění). Příslušné potvrzení z ÚP je třeba doručit na FÚ, ZdrPoj a OSSZ.
Nevím, jak jsou na tom zdravotně a „schopnostně“ Vaši rodiče, ale vzhledem k jejich věku by za určitých okolností i oni mohli pro sebe požádat o výše uvedené příspěvky - zejm. o PnP.
Věříme, že Vám naše rada pomohla a přejeme Vám vše dobré,
Libor Novosád
i-poradna

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .