SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Slowík Josef, PhDr., Ph.D.

[ odpovědi poradce ]
foto/slowikj.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2005 - Ph.D., Speciální pedagogika, PedF UK v Praze

Praxe:
1993-1994: Dětský diagnostický ústav, vychovatel
1994-2007: ZŠ Teplá, učitel (1. i 2. stupeň)
2007-2009: Ústav sociální péče (Domov Pramen) Mnichov u Mar. Lázní
2009-2005: Domov Pramen Mnichov u Mar. Lázní, speciální pedagog
2005-dosud: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, akademický pracovník (odborný asistent)
2012-2014: VOŠ teologická a pastoračně sociální Sázava, ředitel
2014-2016: UJAK v Praze, akademický pracovník (odborný asistent)
2005-dosud: Nezávislá odborná lektorská činnost (vzdělávací a rekvalifikační kurzy v oblasti speciální pedagogiky a sociální práce), spolupráce s několika NNO zaměřenými na podporu osob s postižením a znevýhodněním (konzultace, supervize, garance projektů apod.)

Publikační činnost (výběr):
SLOWÍK, Josef. Člověk s mentální postižením jako subjekt hodnocení. Speciální pedagogika, 2003, č. 3, s. 181-191. ISSN 1211 – 2720
SLOWÍK, Josef. Možnosti a bariéry v komunikaci s mentálně postiženými lidmi. Speciální pedagogika, 2005, č. 1, s. 36-40. ISSN 1211 – 2720
SLOWÍK, Josef. Medializace handicapu a její úskalí. Kontakt, 2005, č. 1-2, s. 111. ISSN 1212-4117
SLOWÍK, Josef. Specifika sociální exkluze u osob s mentálním postižením a možnosti jejich integrace. In SIROVÁTKA, Tomáš (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: MU 2006. ISBN 80-210-4225-7
SLOWÍK, Josef. Počítačová gramotnost a její využití u lidí s mentálním postižením. In VOSÁHLOVÁ, Eva (ed.) Vzdělávání dospělých: prostor pro sociální inkluzi a multikulturní porozumění. Liberec: TUL 2008, s. 28-32. ISBN 978-80-7372-317-0
SLOWÍK, Josef. Příprava mentálně handicapovaných osob dlouhodobě žijících v rezidenční péči na partnerské soužití. In VANICKÝ, J. (ed.) Sexualita mentálně postižených II. ORFEUS: Praha 2009, s. 107-111. ISBN 978-80-903519-7-4
SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál 2010. 160 s. ISBN 978-80-7367-691-9
SLOWÍK, Josef. Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj sociální inkluze. Sociání práce/Sociálna práca, 2011, roč.11, č.4, s. 43-48. ISSN 1213-6204
SLOWÍK, Josef. Axiologické otázky inkluzivního vzdělávání. Paidagogos, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 111-129. ISSN: 1213-3809
SLOWÍK, Josef. Člověk s handicapem v křesťanském společenství. Praha: Advent-Orion, 2015, 163 s. ISBN 978-80-7172-747-7.
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0095-8.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
slowik@kpg.zcu.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .