SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
05. 09. 2017 15:29 - Jakubb
bydlení: výměna baterie; zaplacení výměny
Dobrý den,
prosím měl bych na Vás prosbu s pomocí ve vztahu Majitel a nájemník.

Měl jsem pronajatý byt, ve kterém mi byla vyměněna vodovodní baterie bez mého souhlasu na chtíč majitele domu panem instalatérem. Opravy se vyšplhali na částku 1 950,- kč. A právě tato částka mi p sléze byla strhnuta z kauce, kterou jsem měl u paní Majitelky. Otázka zní jestli jsem povinen tuto částku platit já a nebo majitel domu? Jelikož já bych to dokázal vyměnit za daleko menší cenu. Když jsem pak volal panu instalatérovy, tak mi řekl, že baterie byla již stará a chtěla vyměnit.

Předem děkuji za odpověď

s pozdravem a přáním hezkého dne Jakub

12.09.2017 11:51: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den

ustanovení§ 2257 Občanského zákoníku ukládá pronajímateli povinnost udržovat byt po dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Rozsah drobných oprav podrobně upravuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují např. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt a výměny sifonů, opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, nebo výlevek, a to včetně výměny drobných součástí předmětů výše uvedených.
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy. Podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou (§ 3 - § 6 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.).
Z výše uvedeného vyplývá, že opravy a výměny vodovodních baterií si hradí nájemce bytu sám. Pronajímatel je oprávněn během nájmu provést nezbytnou opravu vybavení bytu, nelze-li opravu odložit až na dobu po skončení nájmu. Zejména se jedná o opravy na předmětech, které by mohly svým závadným stavem způsobit škodu na majetku pronajímatele nebo ostatních uživatelů domu (§ 2210 Občanský zákoník).
Při skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci peněžitou jistotu (kauci), přičemž si pronajímatel může započíst to, co mu nájemce dluží, včetně nákladů za opravy, které je povinen hradit nájemce. Pronajímatel by se měl s nájemcem dohodnout na způsobu provedení opravy a přiměřené ceně. Jestliže nájemce nesouhlasí z částkou za provedenou opravu, je v této záležitosti oprávněn pravomocně rozhodnout pouze místně příslušný soud na základě žaloby nájemce (§ 2254 Občanského zákoníku).
Žaloba při uplatnění práva na úhradu nákladů na opravu v pronajatém bytě musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (trvání nájmu, provedení opravy); označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (nájemní smlouva, faktura), návrh rozsudku (soud určuje, že pronajímatel je povinen zaplatit nájemci určitou částku) a musí být podepsána a datována.
Žalobce je povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Obecný vzor žaloby si můžete prohlédnout na této adrese:

http://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/zaloba-pri-uplatneni-prava-na-uhradu-nakladu-na-opravu-pronajateho-dopravniho-prostredku/#.WbU_c3arTIV

Rozhodnete-li se podat žalobu, doporučujeme Vám, abyste se obrátil na advokáta se zaměřením na "občanské právo", který sepíše žalobu a zastoupí Vás v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .