SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
30. 08. 2018 16:17 - Foxys
trestní právo: sex s nezletilou, výše trestu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký by byl uložen trest za sex s nezletilou? Případně, když by holka mladší 15ti let otěhotněla a musela na potrat, řešilo by se to s mladíkem soudně. A teď. Jaký by byl uložen trest mladíkovi, když by holka řekla u soudu (všude jinde), že to vše bylo chtěné, že se nebránila a že to opravdu chtěla? O jaký trest se bude jednat?

06.09.2018 14:34: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

osoby, které dovršily patnáctý rok věku, jsou trestně odpovědné. Jestliže osoba starší patnácti let vykonala soulož s dítětem mladším patnácti let nebo by dítě jiným způsobem pohlavně zneužila, dopouští se trestného činu pohlavního zneužití. Výše trestu bude záležet na skutečnosti, zda chlapec v době spáchání trestného činu dovršil osmnáctý rok či nikoli (§ 25 a § 187 Trestního zákona).
Není-li chlapec dosud plnoletý, bude souzen jako mladistvý. Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný a nesmí být potrestán.
Vedle mravní vyspělosti přihlédne soud k věkovému rozdílu mezi chlapcem a jeho přítelkyní. K této problematice se vyjádřil Ústavní soud ČR v Nálezu ze dne 22. března 1995, sp. zn. IV. ÚS 173/9. Ústavní soud ČR došel k závěru, že v situaci, kdy je mezi pachatelem a poškozenou minimální věkový rozdíl, může jít o jednání společensky škodlivé, ale spíše se přibližuje hranici zahrnující etické normy než oblasti, v níž by bylo možné jednání pokládat za trestný čin pohlavního zneužívání.
Soud posoudí, zda je v takovém případě společenská škodlivost natolik výrazná, aby bylo třeba ji kvalifikovat jako trestný čin. Mladistvý by neměl být nesmyslně stigmatizován, neboť uložení trestního opatření by mu mohlo přinést problémy i v budoucím životě.
I pokud by chlapec nebyl uznán trestně odpovědným, může mu soud uložit výchovná opatření a omezení. Účelem výchovných opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého, aby se předešlo dalšímu páchání provinění. Soud pro mládež může chlapci uložit povinnost, aby se podrobil psychologickému poradenství nebo terapeutickému programu; nebo mu stanovit, aby se nezdržoval na určitém místě a nestýkal se s určitými osobami, např. s poškozenou dívkou (§ 5, § 6, § 18 a § 19 Zákona o soudnictví ve věcech mládeže).
Je-li mladistvý pachatel uznán trestně odpovědným, hrozí mu za provinění pohlavního zneužití trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 4 roky. Soud může mladistvého odsoudit podmíněně a odložit výkon trestu odnětí svobody se zkušební dobou jeden rok až tři léta. Po zkušební dobu je mladistvý pod dohledem probačního úředníka.
Probační úředník sleduje a kontroluje chování mladistvého a poskytuje mu odborné vedení a pomoc. Mladistvý je povinen dodržovat probační program uložený soudem, spolupracovat s probačním úředníkem, dostavovat se k probačnímu úředníkovi v určených lhůtách a informovat ho o svém pobytu, vzdělávání, zaměstnání a dodržování uložených výchovných opatření (§ 16, § 31 a § 33 Zákona o soudnictví ve věcech mládeže).
Jestliže chlapec dovršil osmnáctý rok, bude souzen jako dospělý. Za trestný čin pohlavního zneužití se dospělému ukládá trest odnětí svobody na jeden rok až osm let. Při stanovení výše trestu soud přihlédne k polehčujícím okolnostem. Soud zohlední, zda pachatel spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých, z nedostatku životních zkušeností, trestného činu upřímně litoval, vedl před spácháním trestného činu řádný život, dobrovolně nahradil způsobenou škodu (tj. nahradil dívce peněžitou náhradu za duševní a fyzické útrapy) nebo napomáhal při objasňování své trestné činnosti (§ 47 Trestního zákona).
Výkon trestu odnětí svobody, který nepřevyšuje tři léta, může soud podmíněně odložit, jestliže má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let. Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud též uložit výchovná opatření jako u mladistvých včetně dohledu probačního úředníka. Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil a od výkonu trestu odnětí svobody bude upuštěno (§ 81 - § 83 Trestního zákona).
Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „trestní právo“:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .