SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
02. 09. 2018 08:29 - Felina
tíživá životní situace: exekuce; darování nemovitosti; zrušení trvalého pobytu
Po rozvodu s manželem jsem prodala svoji nemovitost synovi z obav před možnou exekucí (manželovy dluhy z doby SJM)- rok 2013.V r. 2016 jsem se s ním
dohodla, že mi nemovitost daruje, což se i stalo. V té době své půjčky řádně splácel. Ačkoliv jsem ho žádala o změnu trvalého bydliště ( již téměř 15 let bydlí jinde), dosud to neudělal. Je vlastníkem 2 dalších nemovitostí, na obou má hypotéku. Nyní mu hrozí exekuce za půjčku, kterou sjednal až po darování domu- poslední termín splatnosti je 30.9. Byla by předmětem exekuce moje nemovitost? Obávám se, že darování bude zpochybněno jako účelové. Trvám na okamžitém odhlášení syna z mého domu- mohu to udělat i bez jeho souhlasu? Co všechno mám udělat, abych se vyhnula dopadům za jednání syna, na kterém nemám nejmenší podíl, ani jsem mu nemohla nijak zabránit?

06.09.2018 14:28: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

věřitel si zjišťuje majetkové poměry žadatele o půjčku v okamžiku uzavření smlouvy o půjčce a následně sleduje, jakým způsobem dlužník nakládá se svým majetkem, dokud dluh nesplatí v plné výši. Jestliže k darování nemovitosti došlo ještě před tím, než si Váš bývalý manžel sjednal půjčku, je pravděpodobné, je darování nebude zpochybněno jako účelové.
V době sjednání půjčky Váš bývalý manžel již nebyl vlastníkem darované nemovitosti a věřitel si tuto skutečnost mohl ověřit výpisem z katastru nemovitostí. Věřiteli bylo známo, které nemovitosti Váš bývalý manžel vlastnil v době uzavření smlouvy o půjčce. Pokud by se věřitel domníval, že Váš bývalý manžel nebude schopen půjčku splácet, nemusel mu půjčku poskytnout. Darovaná nemovitost by neměla být předmětem exekuce, byla-li darována před sjednáním půjčky a byl-li věřitel pravdivě informován o majetkových poměrech Vašeho bývalého manžela.
U hypotečního úvěru se obvykle sjednává zástavní právo k nemovitosti, na kterou se hypoteční úvěr poskytuje. Zástavní právo zajišťuje dluh pro případ, že dlužník nesplní dluh řádně a včas. Zástavní věřitel je oprávněn zpeněžit zástavu zajišťující hypoteční úvěr a uspokojit se z výtěžku jejího zpeněžení až do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy (1309 a § 1359 Občanského zákoníku; § 113 Zákona o spotřebitelském úvěru).
Jestliže je dluh Vašeho bývalého manžela zajištěn zástavním právem ke konkrétní nemovitosti, měl by exekutor nejprve provést prodej zástavy a výtěžek použít k úhradě dluhu. Věřitel může namítnout neplatnost darovací smlouvy, byla-li darovací smlouva uzavřena až po sjednání půjčky a nesplácí-li dlužník svůj dluh řádně a včas. Zde může být cílem dlužníka poškodit věřitele.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k nemovitosti ani k vlastníkovi nemovitosti. Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je přípustné tehdy, zaniklo-li užívací právo občana k nemovitosti. Užívacím právem se rozumí vlastnictví, nájem apod.
Nemá-li Váš syn k nemovitosti užívací právo, můžete podat místně příslušné ohlašovně, která je součástí obecního úřadu, návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to i bez jeho souhlasu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k nemovitosti a neužívá-li občan tuto nemovitost k bydlení (§ 10 Zákona o evidenci obyvatel).
Při zrušení místa trvalého pobytu může nastat komplikace, kdy občan sice nemá k nemovitosti užívací právo, avšak přesto nemovitost užívá. Pokud se dotyčná osoba odmítá odstěhovat, doporučuje se podat soudu žalobu o vyklizení nemovitosti. Tím se také vyhnete případným dopadům plynoucím z jednání Vašeho syna.
Žaloba o vyklizení nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (místně příslušný okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (syn nemovitost užívá bez užívacího práva), označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nemovitosti), musí v ní být uveden návrh rozsudku (uložení povinnosti se vystěhovat) a musí být podepsána a datována.
Žalobce je povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Vzor žaloby o vyklizení si můžete prohlédnout na této adrese:

http://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/zaloba-na-vyklizeni-nemovitosti-bytu/#.W45zhl4zbIU

Do návrhu rozsudku se uvádí, aby soud uložil Vašemu synovi povinnost nemovitost vyklidit. Proti rozhodnutí o žalobě je přípustné podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Není-li v této lhůtě odvolání podáno, nabývá rozhodnutí právní moci. Neobsahuje-li rozhodnutí soudu jinou lhůtu k plnění, má se za to, že povinnost nemovitost vyklidit je třeba splnit do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí (§ 159, § 204 a § 261a Občanského soudního řádu).
Nesplní-li žalovaný povinnost uloženou v pravomocném rozhodnutí soudu v dané lhůtě, lze se obrátit na soudního exekutora, aby podal soudu návrh na nařízení exekuce vyklizením nemovitosti. Pravomocné rozhodnutí soudu je exekučním titulem opravňujícím exekutora k zahájení exekučního řízení. Kontakty na soudní exekutory získáte na těchto stránkách:
http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
Další odbornou pomoc se sepsáním žaloby Vám poskytne advokát se zaměřením na „občanské právo“ nebo „bytové právo“:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .