SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
23. 11. 2019 12:01 - Dan
občanskoprávní vztahy: ZTP, žaloba
Dobrý den, je pravda, že držitel ZTP neplatí soudní poplatky? Majitel bytu na mě podal žalobu na zvýšení nájemného a chce uhradit i svého advokáta. Děkuji

29.11.2019 14:36: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,
Pokusíme se na Váš dotaz odpovědět co nejkomplexněji:

K náhradě nákladů řízení (včetně odměny advokáta protistrany):

Občanský soudní řád rozlišuje mezi placením a náhradou nákladů řízení. To v praxi znamená, že každý z účastníků (Vy i Váš pronajímatel) si platíte své vlastní náklady v průběhu soudního řízení. Když soudní řízení skončí a soud rozhodne ve věci samé, rozhoduje také o náhradě nákladů řízení. Přitom platí zásada, že ten, kdo neměl úspěch ve věci je povinen hradit náklady tomu, kdo úspěch ve věci měl. Tedy „vítěz“ soudního sporu dostane od neúspěšné strany zaplacenu náhradu nákladů řízení. Ve výjimečných případech – případech zvláštního zřetele hodných, může soud rozhodnout o tom, že zčásti nebo zcela náklady řízení vítězné straně nepřiznává (§ 150 občanského soudního řádu). Určitě by bylo vhodné, abyste během soudního řízení sdělil, v jaké se nacházíte situaci. Pokud byste ve věci byl úspěšný, máte Vy právo na náhradu nákladů řízení (včetně náhrady nákladů na právní zastoupení).


K soudnímu poplatku:
Soudní poplatek platí ta osoba, která podání soudu adresovala. V tomto případě tedy žalobce. Soudní poplatek je již zaplacen. Ovšem v případě, kdy by byl na konci řízení majitel bytu úspěšný, bere se již zaplacený soudní poplatek jako náklad řízení a platí výše uvedené – zpravidla tedy soud uloží povinnost zaplatit náhradu nákladu řízení poraženému, pokud soud neshledá, že se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. V případě, že majitel bytu u soudu neuspěje, jedná se o jeho náklad, který si platil sám a nic mu nahrazovat nebudete.


Co se týče Vašeho právního zastoupení:
Nemá-li účastník dostatek finančních prostředků k úhradě advokátních služeb, může v soudním řízení podat žádost o ustanovení právního zástupce hrazeného státem, odůvodňují-li to jeho majetkové poměry a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. Je-li žádosti účastníka o ustanovení právního zástupce vyhověno, vztahuje se osvobození od soudních poplatků též na hotové výdaje právního zástupce a na odměnu za zastupování (§ 30 a § 138 Občanského soudního řádu).
Soud Vám přidělí advokáta na základě Vaší žádosti. Součástí žádosti je vyplněný formulář o majetkovém prohlášení, který si lze vyzvednout v podatelně soudu. Vzorový formulář si můžete stáhnout na těchto stránkách:

https://www.justice.cz/documents/37529/891476/o.s.%C5%99.+058+Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+fyzick%C3%A9+osoby+o+osobn%C3%ADch+a+majetkov%C3%BDch+pom%C4%9Brech+-+2018/71ea3fe0-7e89-4b51-90a1-d423e1dab37b

Žádost o ustanovení advokáta jsou k dispozici zde:


https://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/zadost-o-ustanoveni-zastupce-z-rad-advokatu/#more-3204

Bude-li Vaše žádost o přidělení právního zástupce soudem zamítnuta, lze podat České advokátní komoře žádost o určení advokáta k poskytnutí buď orientační právní porady nebo právní služby. Nárok na poskytnutí právní porady má žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných (tj. všech osob žijících ve společné domácnosti). Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout.
Výši životního minima si ověříte na této kalkulačce:

https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima

Právní porada se poskytne jednomu žadateli v minimální délce 30 minut, nejvýše do vyčerpání 120 minut délky právní porady za každý kalendářní rok, přičemž do celkového ročního časového limitu se započítává každých započatých 30 minut právní porady. Držitelé průkazu ZTP nehradí poplatek za podání žádosti (§ 18a Zákona o advokacii).
Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní porady lze podat pouze na formuláři, který je k dispozici na této adrese:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

Právo na poskytnutí právní služby advokátem České advokátní komory má žadatel, kterému soud zamítl ustanovení právního zástupce v soudním řízení, jestliže zároveň předloží potvrzení, že mu poskytnutí právní služby bylo odmítnuto alespoň dvěma advokáty. Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby lze podat pouze na předepsaném formuláři. K žádosti musí být přiloženy doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, jakož i doklady o jeho majetkových poměrech.
Česká advokátní komora bez zbytečného odkladu určí advokáta k poskytnutí právní služby žadateli, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují. V rozhodnutí o určení advokáta Komora vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komorou určený advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za určených podmínek, např. bezplatně nebo za sníženou odměnu. Změní-li se v průběhu poskytování právních služeb příjmové a majetkové poměry žadatele, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Komoře (§ 18c Zákona o advokacii).
Podrobné informace naleznete na níže uvedené adrese:

http://potrebujipravnika.cz/podrobne-informace/bezplatna-pravni-pomoc-v-rizeni/obcanskopravni-rizeni-/


S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .