SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
28. 03. 2020 11:02 - VZALIMIL
rodinné právo: závěť; platnost závěti,
Dobrý den,

rozhodl jsem se k sepsání závěti tzv.allografickým způsobem (konkrétně na počítači). Na internetu jsem si zjistil, že je třeba zajistit při podpisu přítomnost dvou svědků,
kteří se rovněž podepíší a dosvědčí pravost a závaznost závěti. Bohužel lze nalézt na internetu dva různé právní názory na roli svědků při allografické formě závěti.
Jeden názor tvrdí, že svědkové závěť pouze podepisují a svědčí o pravosti a závaznosti listiny, druhý názor požaduje, aby svědci byli přítomni i při sepisování a vytištění
listiny. Rád bych se vyhnul riziku případné neplatnosti závěti pokud by tato byla sepsána a vytištěna předem bez účasti svědků a následně pouze podepsána.

Děkuji předem za odpověď.

03.04.2020 08:47: Mošťková Eliška, Ing.
Dobrý den,
děkujeme za vaši důvěru.
Pravidla pro závěť, kterou pořizovatel nenapsal vlastní rukou, se řídí předpisem č. 89/2012 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO § 1475 - § 1720 v aktualizovaném znění.
Části, které se týkají vašeho dotazu máte uvedeny níže, v předpisech..
Zákon nestanoví, že by musela být listina sepsána a vytištěna před svědky. Snad by si někdo takto mohl vykládat pasáž:“ Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba.“
Obvykle se to řeší tak, že před svědky se závětí seznámíte (zákon svědkům ukládá mlčenlivost) a prohlásíte, že je to vaše vůle, vaše svobodné rozhodnutí.
Musíte si dát ale pozor na to, abyste neměl na listině víc datumů (např. jiné datum pořízení a jiné datum podpisu). MUSÍ BÝT UVEDENO JEDINÉ DATUM a to DATUM PODPISU. Pokud byste si dával podpis(y) ověřovat, musí být toto datum shodné.
Také je dobré vědět, že svědci musí být jednoznačně identifikovatelní a že jako svědkové závěti nemohou být osoby, které dědí, ani osoby dědici, ani vám, jako zůstaviteli blízké, ani zaměstnanci vaši nebo dědice.
Doporučuji se podívat na vzor závěti,např.zde:
https://www.vzory.cz/vzory/plne-moci/zavet-sepsana-za-ucasti-dvou-svedku-s-konkretnimi-majetkovymi-hodnotami/#.XobShXduJaQ

Eventuelně máte možnost zvážit sepsání závěti před notářem..

Přeji příjemné dny,prožité ve zdraví a pohodě
EMošťková


Předpisy:
Předpis č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (v platném znění)
§ 1534
Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

Svědkové závěti
§ 1539
(1) Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjistit.
(2) Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí.
§ 1540
(1) Dědic nebo odkazovník není způsobilý svědčit o tom, co se mu zůstavuje. Stejně není způsobilá být svědkem osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká, ani zaměstnanec dědice nebo odkazovníka.
(2) K platnosti ustanovení závěti učiněného ve prospěch některé z osob uvedených v odstavci 1 se vyžaduje, aby je zůstavitel napsal vlastní rukou, nebo aby je potvrdili tři svědci.
§ 1541
Ustanovení § 1540 platí obdobně i pro toho, koho zůstavitel povolal za vykonavatele závěti nebo kdo při pořizování závěti působí jako pisatel, předčitatel, tlumočník nebo úřední osoba.

02.04.2020 15:54: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, který se týká podmínek pro pořízení závěti.
Nejprve mi prosím dovolte citovat příslušné ustanovení občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění):
§ 1534
Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

Z tohoto znění vyplývá, že v závěti by měla být věta, že níže podepsaní svědkové byli současně přítomni a potvrzují, že zůstavitel před nimi výslovně prohlásil, listina obsahuje jeho poslední vůli.
Samozřejmě není nic proti ničemu, když jsou svědci přítomni i při sepisování a tištění závěti.

I když občanský zákoník tuto variantu připouští, přesto bych Vám chtěla sdělit, že praxe ukazuje, že nejbezpečnější je nechat závěť sepsat notářem, zejména pokud se týká významnějšího majetku. Poplatek se pohybuje kolem dvou tisíc Kč. Taková závěť je pak vložena do registru závětí a nemůže se stát, že by po úmrtí nebyla nalezena.
Pořizovatel si může vybrat kteréhokoliv notáře, ten má povinnost v případě nutnosti i dostavit se do domácnosti pořizovatele (v současné situaci nouzového stavu by bylo třeba to telefonicky obvěřit).
Seznam notářů lze nalézt na stránkách Notářské komory ČR (www.nkcr.cz).
Přeji Vám vše dobré.
JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .