SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
06. 08. 2011 00:10 - Zdenda55
pracovněprávní vztahy: nemoc z povolání; výpověď
Vážení,
obracím se na Vás s prosbou o radu, či pomoc. Mám letitý právní spor s bývalým zaměstnavatelem, který mne po ústním oznámení o zjištění nemoci z povolání, propustil pro „ nadbytečnost „ … Já jsem neplatnost výpovědi z neznalosti nenapadl.

Protože mne zam. propustil pro nadbytečnost, nikoliv pro nemoc z povolání, mění se tím i způsob výpočtu způsobené škody.

Nemohou-li být při stanovení průměrného výdělku před vznikem škody brány v úvahu příjmy, které poškozený pobíral u zaměstnavatele, který zodpovídá za uvedenou NzP, vychází se z průměrného výdělku, jehož by poškozený zaměstnanec prokazatelně (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci, k možnostem uplatnění na trhu práce a dalším okolnostem) dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k poškození na zdraví způsobenému nemocí z povolání nedošlo.

Právní zástupci pojišťovny, kteří jsou jako vedlejší účastník na straně žalované organizace, mají - podle mého názoru - nelogický a nemorální požadavek, abych přistoupil na to, že nejméně od třech potenciálních zaměstnavatelů bude vypracován u každého zvlášť průměrný plat a z těchto průměrných platů se opět vypočítá - průměrný plat před vznikem škody - tak, jak stanoví ZP. Teprve tento imaginární plat bude tvořit základ pro výpočet rozdílu ve mzdách a tím i výši škody.

12.08.2011 11:26: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

obdrželi jsme e - mail, v němž píšete o letitém právním sporu s bývalým zaměstnavatelem. Nelíbí se Vám požadavek právních zástupců pojišťovny, aby byl použit imaginární plat potenciálních zaměstnavatelů pro výpočet náhrady škody. Domníváme se, z charakteru dotazu, že jde konkrétně o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Není nám bohužel jasné, z jakého důvodu ve vašem sporu nemohou být při stanovení průměrného výdělku brány v úvahu příjmy, které jste u zaměstnavatele pobíral.
Dáváte do souvislosti způsob výpočtu náhrady škody a způsob ukončení pracovního poměru. Ukončil jste oficiálně pro nadbytečnost a ne pro nemoc z povolání.
Podle našeho názoru se jedná o různé záležitosti. Ukončení z důvodu nemoci z povolání by Vám zakládalo právo na odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Domníváme se, že pro nárok na náhradu škody není až tak důležitý způsob ukončení pracovního poměru. Tyto nároky upravuje jiná část zákoníku práce, konkrétně ustanovení § 364 – 394. Důležité podle našeho mínění je, zda nemoc z povolání vznikla u daného zaměstnavatele, cituji:
§ 366 odst. 2) Zákoníku práce:
„ Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.“
Zřejmě je v soudním sporu problém v tom, že nemáte důkaz, že jste nemocí z povolání onemocněl u daného zaměstnavatele. Pokud tuto skutečnost prokážete a zaměstnavatel se nezřekne odpovědnosti, měl byste mít nárok na náhradu škody.

Ke způsobu výpočtu jsme nalezli pouze § 382 ZP, v němž se uvádí, cituji:
„(1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.
(2) Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

Jelikož má protistrana právní zástupce, bylo by vhodné, abyste se také nechal zastupovat. Zmíněné požadavky pak budete moci řešit s advokátem. Pokud z finančních důvodů na placené advokátní služby nedosáhnete, můžete požádat soud o přidělení advokáta ex offo.

Je možné, že jsme z Vašeho dotazu nepochopili, co konkrétně byste potřeboval vědět, nebyl v něm konkrétní dotaz vysloven.

Oblast náhrady škody v pracovněprávních vztazích je poměrně složitá problematika. Můžete využít služeb právníků, specialistů na danou oblast podle odkazu http://www.pacienti.cz/clanek.php?id=13

S pozdravem
Občanská poradna Proxima Sociale, o. s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .