SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky

15. 04. 2021 11:35 : Naše nabídka
11. 11. 2020 17:49 : Máme velkou radost, že nás i letos Rožnov pod Radhoštěm - město přizvalo ke spolupráci při tradičním Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Jako obvykle se tam potkáte s kolegyněmi z iPoradny Katkou a Helou, které už se moc těší jak na pohodovou atmosféru, která na této akci vládne, tak samozřejmě na Vás...! Letos Vás čeká i něco nového a zajímavého pro Vaše mozkové závity... :-) Tak co říkáte, stavíte se? ;-) Už ve středu 4. září 2019 Vás od 12 hodin čekáme na rožnovském náměstí...
18. 05. 2016 20:49 : Nová kniha:
Autogenní trénink a autogenní terapie
Podtitul: Terapie, která pomáhá
Víchová Veronika a kol.
Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou a autosugestivní ovlivnění pomocí intenčních formulí. Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.

Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz

14. 09. 2015 10:50 : Nová kniha:
Flow
Podtitul: O štěstí a smyslu života
Csikszentmihalyi, Mihaly
Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své slavné knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat i bez ohledu na vnější okolnosti svých životů.
Více o knize: www.portal.cz
25. 08. 2015 13:54 : Nová kniha:
27 manipulativních technik
Edmüller Andreas, Wilhelm Thomas
Jaké jsou nejčastější manipulativní techniky? Jak rozpoznat pokusy o manipulaci? Jak se manipulaci elegantně a účinně bránit? V čtivé a praktické příručce najdete 27 manipulativních technik a návody, jak se před nimi chránit. Dozvíte se, jak neztratit řeč v emocionálně vypjatých situacích, jak obhájit své zájmy a jak obstát proti klasickým argumentačním taktikám a účelovým argumentům. Budete schopni věcně a efektivně jednat mezi čtyřma očima i ve větších skupinách. Na mnoha příkladech a cvičeních z každodenního života si natrénujete, jak manipulaci odhalit a odrazit ji, a to i v choulostivých situacích.
www.grada.cz
19. 05. 2015 13:25 : Nová kniha:
Nikdy není pozdě na šťastné dětství
Furman, Ben
Jednou kolem finského psychoterapeuta Bena Furmana projel motocyklista, který měl na předním skle anglický nápis „Nikdy není pozdě na šťastné dětství“. Snaha této větě porozumět se Furmanovi stala impulzem k napsání knihy. Ve dvou rodinných časopisech uveřejnil malý dotazník zahrnující tři otázky: „Co vám osobně pomohlo zvládnout obtížné dětské zážitky?“, „Co jste se naučili ze svého těžkého dětství?“, „Jak jste později v životě získali zážitky, které vám v dětství chyběly?“ Následně obdržel na 300 dopisů. Na základě jejich četby a zkušeností se svými klienty i z různých literárních zdrojů Furman došel k následujícím zjištěním: Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkosti svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojů, které jsou ve vás a kolem vás. Zaměřujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste na správné cestě. Uvědomte si, co od života očekáváte. Důvěřujte, že si zasloužíte dobrou budoucnost.
Více o knize: www.portal.cz
27. 04. 2015 09:45 : Nová kniha:
Umění milovat
Fromm, Erich
Láska ve všech svých formách představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život, odpovědnost za život a úctu k životu. Praktický prožitek lásky má podobu čistě osobního zážitku, jenž může pociťovat pouze každý sám a ze svého nitra. Hlavní podmínkou pro dosažení tohoto citu je překonání vlastního narcisismu a následné získání schopnosti osvojit si objektivní obraz: vidět lidi i věci takové, jací skutečně jsou. Umění milovat závisí na schopnosti růst, vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i vůči sobě. Niterný proces však vyžaduje radikální společenskou změnu, která umožní splynutí milující povahy člověka s jeho společenskou existencí.
Více o knize: www.portal.cz
20. 04. 2015 10:30 : Nová kniha:
Kurz zdravého sebevědomí
Peterková, Michaela
Nízké sebevědomí je trochu, jako když nás tlačí boty. Žít se s tím dá, ale příjemné to není. Proč zbytečně strádat a do nekonečna o sobě pochybovat, když to jde změnit. Čtrnáctidenní knižní kurz zdravého sebevědomí je pokračováním série tréninků duševního zdraví a zaměřuje se na nedostatečný pocit vlastní hodnoty a nízké sebevědomí. Odlehčenou formou nabízí autorka poznatky z bohaté terapeutické praxe, vyzývá čtenáře k práci na sobě a poskytuje mu k tomu vhodné postupy, tipy a podněty. Kurz vychází z kognitivně-behaviorální terapie. Kurz je rozdělen do 14 částí, „DNŮ“, které směřují čtenáře k hlubšímu sebepoznání a dávají mu příležitost osvojit si postupy ke zvýšení sebevědomí a duševní pohody.
Více o knize: www.portal.cz
26. 02. 2015 11:01 : Nová kniha:
Truchlení
Podtitul: Fáze a šance psychického procesu
Kast, Verena
Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno, uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví. Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa. Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, můžeme zpracovat problémy zaniklého vztahu a můžeme integrovat tolik z jedinečných vlastností našeho protějšku, jež nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.
Více o knize: www.portal.cz
09. 02. 2015 10:43 : Nová kniha:
Emoční balast
Podtitul: Zbavte se nevědomé manipulace

Alasko, Carl
Kniha přináší neotřelý pohled na všudypřítomnou manipulaci v mezilidských vztazích. Popisuje toxické trio obranných mechanismů, které znepříjemňují život v osobním i pracovním životě. Tvoří je popření, sebeklam a obviňování. Na konkrétních příkladech ze své psychoterapeutické praxe objasňuje autor povahu těchto mechanismů jako ve své podstatě přirozené obrany proti čtyřem negativním emocím: úzkosti, hněvu, strachu a bolesti.
Více o knize: www.portal.cz
08. 01. 2015 11:08 : Nová kniha:
Demence a jiné poruchy paměti
Jirák Roman, Holmerová Iva, Borzová Claudia a kolektiv
Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat s postiženými lidmi, co dělat při zjištění počínajících poruch paměti.
www.grada.cz
26. 11. 2014 15:15 : Nová kniha:
Úkolově orientovaný přístup v sociální práci
Špiláčková, Marie; Nedomová, Eva
První část publikace popisuje teorii úkolově orientovaného přístupu. Jde o model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější metody sociální práce. Jeho uplatnění je doloženo příkladem v oblasti postpenitenciární péče. Druhá část seznamuje čtenáře s aplikací tohoto přístupu v rámci základních typů intervencí v sociální práci, a to při práci s jednotlivcem, s rodinou, se skupinou a s komunitou. Jednotlivé aplikace jsou doplněny praktickými příklady formou kazuistik. Třetí část se zaměřuje na využití přístupu v rámci jednotlivých sociálních služeb ambulantního, pobytového a terénního charakteru. Cílem publikace je seznámit čtenáře s teorií i aktuální praxí úkolově orientovaného přístupu v České republice.
Více o knize: www.portal.cz
21. 11. 2014 11:26 : Nová kniha:
Láska nad propastí
Cyrulnik, Boris
Lidé po traumatu vyvolaném citovým zraněním často zažívají pocit, že ztratili právo na radost v životě, kterou ovšem stále mohou prožít. V této jiskrné úvaze poukazuje autor na to, že i tito lidé mohou využít vnitřních zdrojů a z citových ran vykřesat životní radost. Naznačuje, jak navazovat milostné vztahy s vědomím vlastní minulosti, dosavadního citového života, se všemi bolestmi i vítězstvími. V každé fázi života se může člověk oprostit od tragické minulosti a převyprávěním vlastního příběhu vytvořit prostor pro vyjádření skrývaných či potlačovaných emocí a překonat bolest vyvolanou traumatem.
Více o knize: www.portal.cz
10. 11. 2014 13:37 : Nová kniha:
Násilí v partnerských vztazích
Daligand, Liliane
Kde začíná násilí v manželství, v partnerském životě? Napadání, ponižování, rány, násilné jednání až usmrcení – s tím vším se lze setkat. Existují příznaky, které by měly varovat? S příběhy svých vztahů se svěřuje postupně devět žen a tři muži pocházející z různých prostředí. Autorka analyzuje, komentuje, uplatňuje své zkušenosti z lékařské a soudní praxe a z psychoterapie.
Více o knize: www.portal.cz
24. 10. 2014 10:34 : Nová kniha:
Psychiatrie pro sociální pracovníky
Probstová, Václava; Pěč, Ondřej
Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem na vnitřní dynamiku onemocnění a environmentální faktory. Autoři zpracovali základní popis projevů duševních onemocnění, včetně detekce rizikových faktorů, a dále charakteristiku specifických znalostí a dovedností, důležitých pro sociální práci a komunikaci s člověkem s duševním onemocněním. Zaměřili se také na pracovní vztah s lidmi s duševním onemocněním, jeho prožívání sociálními pracovníky, a rovněž na znalosti a dovednosti nezbytné pro šetření, včetně šetření sociálních faktorů (rodina, sociální síť, dostupné zdroje okolí, stigma, sociální vyloučení a inkluze), které se u řady duševních onemocnění významnou měrou podílejí na průběhu, vyústění onemocnění a dosažení úzdravy.
Více o knize: www.portal.cz
17. 10. 2014 11:41 : Nová kniha:
Příručka psychoterapeutických technik
Caby, Filip; Caby, Andrea
Autoři, kteří se pohybují zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, uvádějí 43 různých intervencí, rozdělených podle toho, zda jsou obecně použitelné, nebo mají specifičtější zaměření; zda jsou k nim třeba pomůcky; zda je lze provádět v terapeutické místnosti, nebo i doma. Intervence se zaměřují na řešení a na hledání úspěchů, schopností, zdrojů, dobrých nápadů a výjimek z problému či chvílí bez jejich výskytu. U každé intervence je uvedena následující struktura: základní myšlenka; popis metody; konkrétní tipy pro užití; indikace; kontraindikace; vhodné pro (rodinu, jednotlivce, skupinu, pár). V následující části autoři představují výčet různých indikací typu agrese, autismus, poruchy příjmu potravy, úzkost či školní problémy a ke každé z nich uvádějí, které z intervencí lze uplatnit při jejich léčbě. Publikace je doplněna nápady, co dělat, pokud se terapeut dostane do určitých typických „neřešitelných“ situací.
Více o knize: www.portal.cz
09. 10. 2014 11:46 : Nová kniha:
Metody alternativní a augmentativní komunikace
Šarounová, Jana
Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Cílem obou metod je to, aby člověk s poruchou komunikace mohl vyjadřovat své potřeby a sdílet své pocity nebo zážitky. Knihu využijí lidé, kteří pracují s osobami s dysfázií a dysartrií, poruchy komunikace provázejí také mentální retardaci, tělesné postižení nebo poruchy autistického spektra. Problémy s komunikací mohou mít také lidé po mozkové mrtvici nebo po úrazu mozku a osoby s Parkinsonovou chorobou nebo amyotrofií laterální sklerózou. Potíže s komunikací provázejí též různé typy svalových dystrofií. Augmentativní a alternativní komunikace se využívá v komunikaci s lidmi všeho věku, tedy s dětmi i dospělými.
Více o knize: www.portal.cz
24. 09. 2014 12:52 : Nová kniha:
Manuál pro pomáhající profese
Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana a kol.
Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce organizací), dále instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc).
Více o knize: www.portal.cz
12. 09. 2014 11:55 : Nová kniha:
Současná psychopatologie pro pomáhající profese
Vágnerová, Marie
Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném životě nastat, ať už jde o psychický dopad somatických onemocnění a trvalejších zdravotních postižení, nebo o primárně psychické poruchy a choroby. Vzhledem k tomu, že jde o text určený pracovníkům v pomáhajících profesí, zahrnuje i informace o sociálním dopadu takových potíží a orientační nabídku možné pomoci.
Více o knize: www.portal.cz
05. 09. 2014 11:05 : Nová kniha:
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
Bazalová, Barbora
Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností.
Více o knize: www.portal.cz
13. 08. 2014 15:16 : Nová kniha:
Snižte si cholesterol
Berg Aloys, Stensitzky Andrea, König Daniel
V této knize najdete přehled příčin a následků, které má pro naše tělo vysoká hladina cholesterolu. Naučíte se udržovat svůj cholesterol na správné výši pomocí přírodních látek a vhodného jídla, bez léků. Autoři připravili jedinečný systém kombinování potravin, který vám představí na 60 receptech. Jednoduchá jídla z dostupných surovin a aktivní způsob života vám pomohou cítit se lépe, být aktivnější a vést veselejší život.
www.grada.cz
22. 07. 2014 15:53 : Nová kniha:
Asertivita – umění být silný v každé situaci
Potts Conrad, Potts Suzanne
Není potřeba vyvíjet nátlak, abyste dosáhli toho, co chcete. Existují jednoduché způsoby, jak se prosadit, které vám přináší tato kniha. Poradí vám a na příkladech ukáže, jak jednat asertivně, vybaví vás praktickými nástroji a technikami ke zvládnutí celé řady situací v práci i osobním životě a poradí vám, jak: * získat na pracovišti respekt, který si zasloužíte, * vyjít s rodinou, přáteli a sousedy a poradit si ve složitých společenských situacích, * být sebejistí během prezentací a porad, * získat plnohodnotné služby od obchodníků, řemeslníků či na úřadech, * zvládnout nepříjemné chování nebo jednání a vyrovnat se s konflikty, * vyjít se svým nadřízeným a dokázat říci „ne“, * udržet si svoji asertivitu a s ní i kvalitní a vyvážený život. Nenechte se odstrkovat – naučte se, jak se prosadit a vyrovnat se s každou choulostivou situací s důstojností a sebevědomím. JE NA ČASE STÁT SI ZA SVÝM!
www.grada.cz
24. 06. 2014 09:55 : Nová kniha:
Deset kroků k vyšší sebedůvěře
Schiraldi Glenn R.
Naučte se mít rádi sami sebe s pomocí deseti jednoduchých kroků. Tato kniha vám pomůže jednou provždy skoncovat s pochybnostmi a začít si věřit. Autor spojuje to nejlepší z bohatých tradic Západu i Východu a nabízí ty nejúčinnější techniky. Naučíte se tak například využívat meditaci bdělé pozornosti, pracovat s myšlenkami či oceňovat své silné stránky. S trochou praxe vám pak tyto jednoduché kroky pomohou objevit, jak úžasná a cenná bytost ve skutečnosti jste.
www.grada.cz
03. 06. 2014 12:12 : Nová kniha:
Nový občanský zákoník Podtitul: Principy a základní pojmy
Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Novotná Monika, Štýsová Monika
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
www.grada.cz
15. 05. 2014 15:58 : Nová kniha:
Jak překonat vztek a podrážděnost
William Davies
Proč mě rozčilují věci, které jiné nechávají chladnými? Proč jsem někdy podrážděnější než jindy? Proč všechny neiritují tytéž situace? Je vztek sám o sobě vždy špatný? Položili jste si někdy podobnou otázku? Pokud máte pocit, že nezvládáte své negativní emoce a často říkáte nebo děláte věci, kterých později litujete, je tato kniha určena právě vám! Uznávaný psycholog v ní na mnoha příkladech z praxe srozumitelně a čtivě vysvětluje, proč se takto chováte a jak takovému chování můžete předejít.
www.grada.cz
04. 04. 2014 13:06 : Nová kniha:
Nový občanský zákoník Podtitul: Dědické právo
Novotný Petr, Novotná Monika
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění.
www.grada.cz
16. 02. 2014 11:23 : Nová kniha:
Citová závislost
Deetjens, Marie-Chantal
Citová závislost je velkým handicapem. Znamená, že člověk se přestane respektovat, věřit si, mít důvěru ve vztahy a žije jen pohledem toho druhého. A navíc s neodpovídající odezvou ze strany toho druhého, případně se ztrátou vztahu dotyčný citově závislý prožívá duševní utrpení.
Více o knize: www.portal.cz
04. 02. 2014 12:27 : Nová kniha:
Speciální techniky sociální terapie rodin
Zakouřilová, Eva
Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický. S jejich pomocí můžeme zjistit, co si klient vlastně přeje a co nechce, co je pro něj největším problémem, jak vnímá současnou situaci, jaké má obtíže, požadavky, očekávání i přání. Je proto důležité, aby sociální pracovník uměl speciální techniky používat a zařazovat je do průběhu sociální terapie i sociální diagnostiky.
Více o knize: www.portal.cz
03. 02. 2014 12:44 : Nová kniha:
Péče o dítě s postižením sluchu
Muknšnáblová Martina
Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením – základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb.
www.grada.cz
30. 01. 2014 13:04 : Nová kniha:
Jak skončit pracovní poměr
Neščáková Libuše
Skončení pracovního poměru je jedním z nejčastěji používaných procesů v rámci personálního řízení a pracovního práva. Ale i přesto, že je v praxi tak často aplikováno, stále v této oblasti vznikají mnohačetná pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i soudní žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru. Publikace provádí čtenáře problematikou a provazuje aplikaci nového zákoníku práce v těchto ustanoveních s běžnou personální praxí. Publikace nenahrává ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům. Snaží se objektivně reagovat na mnohdy nepříjemnou situaci, kdy jedna či druhá strana chce skončit pracovní poměr. Ukazuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách, ale i pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů. Předností této publikace je především maximální provázanost teoretických východisek s bohatou manažerskou a lektorskou praxí autorky a zároveň se zkušenostmi uplatnění poznatků v rámci řešení pracovněprávních sporů.
www.grada.cz
25. 12. 2012 05:39 : Nová kniha:
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
Žižka Zdeněk
Publikace se věnuje problematice kompenzačních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, získání pomůcek a jejich úhradě. V této velmi rozsáhlé a komplikované oblasti není vždy zcela snadné se orientovat. Zvláště pak od 1. ledna 2012 a v některých případech od 1. dubna 2012, kdy vstoupilo v účinnost několik zcela nových "reformních" zákonů. Uvedené zákony tuto problematiku nově upravují, v mnoha případech jsou značně odlišně od úpravy z minulého období. Kniha poskytuje čtenáři komplexní informace v přehledné a přijatelné podobě.
www.grada.cz
30. 11. 2012 10:10 : Nová kniha:
Drogy lidského těla
Zehntbauer, Joseph
Mnozí lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo si je však vědom toho, že lidské tělo produkuje vlastní substance, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišicí prostředky apod. Autor popisuje názorně biochemické pochody v lidském těle a účinek "drog", které naše tělo produkuje. Nabízí zároveň čtenáři řadu podnětů, jak tyto látky vlastní našemu tělu zdravým způsobem aktivovat a využít - bez jakýchkoli vedlejších účinků. Knihu využijí lékaři, psychologové, psychoterapeuti, čtenáři se zájmem o sebepoznání a práci na sobě.
Více o knize: www.portal.cz
20. 11. 2012 06:11 : Nová kniha:
Případové konference
Bechyňová, Věra
Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odrazový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby ho bylo reálné v jejím průběhu naplnit a naplánovat takový individuální plán, který rodina s podporou odborníků může mezi jednotlivými PK naplňovat bez zbytečných pocitů frustrace. Popsány jsou praktické situace, ve kterých svolání PK rodinám pomáhá.
Více o knize: www.portal.cz
30. 10. 2012 10:34 : Nová kniha:
Až do krajnosti
Gilbert, Guy
Co odpovědět znásilněné dívce, která požaduje potrat? Jak se postarat o mladé provinilce bez domova? Jak je vracet po návratu z vězení k normálnímu životu? Jak jim zprostředkovat základní lidské hodnoty, když je nikdy nepoznali? Na podobné otázky odpovídá G. Gilbert ve své knize i při své práci s mladými.
Více o knize: www.portal.cz
07. 10. 2012 09:44 : Nová kniha:
Péče o člověka s demencí
Glenner, Joy A. a kol.
Průvodce pro rodinné příslušníky Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehož duševní schopnosti a praktické dovednosti postupně mizí, jednat adekvátně jeho možnostem a zároveň jako s dospělým. Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat tak, aby nám co nejvíce porozuměl a abychom ho svým mluveným projevem nedráždili nebo nestresovali. Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik.
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2012 10:00 : Nová kniha:
Posttraumatický rozvoj člověka
Mareš Jiří
Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů. Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů.
www.grada.cz
31. 08. 2012 12:16 : Nová kniha:
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků
Maroon, Istifan
Teorie, praxe, kazuistiky Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, odmítavý postoj vůči klientům a vykonávané práci. Problémy spojené s vyhořením vedou především k rozčarování. Vyhoření není pouze osobní záležitostí postiženého, neboť podstatně narušuje pracovní okolí – klienty, jež sociální pracovník označil jako beznadějné, a v neposlední řadě funkčnost dané sociální instituce. Istifan Maroon hledá příčiny vyhoření a nabízí strategie i modely k jeho prevenci i překonání. Poukazuje na použitelné zásahy a terapeutické metody pro sociální pracovníky v různých etapách profesního vývoje.
Více o knize: www.portal.cz
15. 08. 2012 04:33 : Nová kniha:
Řeč těla
Borg James
Tato kniha změní způsob, jak komunikujete s ostatními. Víte, že více než polovina komunikace mezi lidmi se odehrává pomocí těla? Síla a vliv "řeči těla" je obrovská. Stačí se pozorně dívat na druhé a zjistíte, co si skutečně myslí. Stejně tak to oni poznají na vás. Kniha "Řeč těla" vás naučí, jak jednoduše vidět a pochopit, stane se z vás expert na pozorování gest a postojů lidí a vy se budete kontrolovat a vysílat tak ty správné signály, budete oblíbenější, vaše slova i gesta budou v souladu, naučíte se efektivně poslouchat - porozumět výrazu obličeje, očí i tónu hlasu, zkříženým pažím a dalším postojům. Poznáte, když někdo bude lhát a vy se naučíte lhát tak, aby to ostatní nepoznali. Už nikdy nebudou signály, které k ostatím vysíláte matoucí - všichni budou vědět, co bylo skutečně řečeno.
www.grada.cz
12. 07. 2012 10:43 : Nová kniha:
Doplňky stravy
Mach Ivan
Kniha uznávaného odborníka na výživu je věnována doplňkům stravy jako kategorii potravin, která má uplatnění v každodenním životě i ve sportu a významně se podílí na prevenci degenerativních chorob.
www.grada.cz
21. 06. 2012 17:35 : Nová kniha:
Základy moderní lékařské etiky
Vácha, Marek; Königová, Radana; Mauer, Miloš
Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. V úvodních částech autoři popisují základní pojmy lékařské etiky, obecný postup při řešení bioetického problému a základní etické teorie. Jsou charakterizovány také současné etické teorie, uznávané a používané ve zdravotnictví na začátku 21. století, s akcentovanými čtyřmi principy Beauchampa a Childresse. Problematice komunikace s pacientem a psychologickému přístupu k nemocnému jsou věnovány zvláštní kapitoly.
Ukázka: Pronásledovatel
Více o knize: www.portal.cz
06. 06. 2012 13:08 : Nová kniha:
Pěstounská péče a adopce
Zezulová, Dagmar
Každé dítě potřebuje, aby ho někdo miloval a aby někam patřilo. To se snadno řekne, ale někdy je těžké to uskutečnit. Děti, které z různých důvodů nemohou žít ve své biologické rodině, někdy najdou domov u náhradních rodičů. Cesta za přijetím dítěte, které se narodilo někomu jinému, není lehká. A to nejen pro náhradní rodiče, ale i pro dítě. Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči.
Ukázky: Rivalita s ostatními dětmi, teritorium , Touha dítěte po návratu do původní rodiny
Více o knize: www.portal.cz
14. 05. 2012 10:39 : Nová kniha:
Umění ptát se
Kindel-Beilfuss, Carmen
Umění ptát se v koučování, poradenství a systemické terapii. Ten, kdo se dobře ptá, vnáší do rozhovoru pohyb. Dobře položené otázky probouzejí v dotazované osobě zvědavost, udržují její pozornost a mohou jí otevřít nové možnosti a zdroje. Otázky jsou tedy nejen prostředkem k získání informací, ale i cestou k rozšíření klientova pohledu na obtížnou oblast jeho života, k nastartování vhodných procesů změny.
Ukázky: Biografické interview
Více o knize: www.portal.cz
02. 05. 2012 10:03 : Nová kniha:
Spiritualita v pomáhajících profesích
Vojtíšek, Zdeněk; Dušek, Pavel; Motl, Jiří
O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné „spirituální terén“ poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní.
Více o knize: www.portal.cz
18. 04. 2012 11:37 : Nová kniha:
Důvěřuj sobě
Grün, Anselm
Jak s odvahou překonávat krize Světová ekonomická krize inspirovala autora k úvahám nad rolí krize v různých etapách života. Krizi chápe jako okamžik zlomu nebo obratu, který může být klíčový pro další existenci (krize puberty, krize identity, krize středního věku, krize v nezaměstnanosti, v nemoci, při úspěchu nebo ve vztahu k blízkému člověku). Za slovem krize je třeba vidět vždy také slovo šance, možnost k něčemu novému. Autor vychází z moudrosti církevních otců, velkých myslitelů a mystiků minulosti i současnosti.
Ukázky: Dar moudrosti , Krize úspěchu
Více o knize: www.portal.cz
29. 03. 2012 12:29 : Nová kniha:
Jak se žije dětem s postižením po deseti letech
Chvátalová, Helena
První kniha Jak se žije dětem s postižením věnovala pozornost dětem s pěti typy zdravotního postižení (nevidomí, neslyšící, s Downovým syndromem, se spinální muskulární atrofií a s dětskou mozkovou obrnou). Autorka v ní sledovala, jak se rodiče vyrovnávají s faktem, že se jim narodilo „jiné“ dítě, problematiku jeho vzdělávání a školní docházky a také otázky, „co bude dál“, tedy budoucnost těchto dětí. V pokračování první, úspěšné knihy se autorka po deseti letech vrací ke stejným „dětem“ a hovoří s nimi o jejich současném životě, snech a plánech, ale i životních zklamáních apod.
Více o knize: www.portal.cz
12. 03. 2012 07:56 : Nová kniha:
Rodiče potřebují hranice
Hauser, Uli
Dovolte dětem, aby byly dětmi Děti nejsou podle autora ani „tyrany“, ani „případy“, ani „projekty“, natož náhražkami partnera. Kniha je polemikou s dnes oblíbenými přístupy k dětem a dětství: Děti se stávají projekcí ambiciózních rodičů, od kolébky až zhruba do třicátých narozenin jsou všemožně opečovávány, rodiče je zatěžují svými obavami a úzkostmi a zároveň se jim odmítají věnovat, protože „přece musí dělat kariéru“. Děti už si společně nehrají na ulici jako dřív, mnohé z nich už nemají žádné kamarády a vztahově a citově jsou odkázány na své mobilní telefony a monitory počítačů. Své virtuální kamarády mají na sociálních sítích a dětství mnohdy prožívají v sociální uzavřenosti. Autor se staví proti tendenci dnešních rodičů vychovávat děti úzkostlivě a podle příruček a staví se za volnost, kterou je třeba dětem dát při hře, v době učení i při rozvíjení své osobnosti.
Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2012 10:49 : Nová kniha:
Trénujte si mozek
Carter, Philip J.; Russell, Kenneth A.
Na 500 zábavných cvičení přináší víc než rozptýlení a možnost poměřit se s přáteli v „souboji mozků“. Pestrá sbírka úkolů pro každého k procvičování slovní zásoby i verbální inteligence, logického myšlení, prostorové představivosti, jednoduchých číselných operací a všeobecně užívaných zkratek a symbolů obsahuje oblíbené přesmyčky, doplňovačky, číselné a logické řady i další typy úloh ke zlepšení výkonu mozku a k plnému využití jeho potenciálu. Mozková „gymnastika“ stimuluje vznik nových spojení mezi nervovými buňkami. S její pomocí si můžete zvýšit IQ, osvojit si umění myslet komplexně a posílit schopnost adaptovat se na rychle se měnící podmínky na trhu práce i na změny v osobním životě. Přehledné řešení všech úloh naleznete v závěru knihy.
Ukázky: Řešení , TEST 2
Více o knize: www.portal.cz
30. 01. 2012 11:05 : Nová kniha:
Doprovázení v pomáhajících profesích
Vávrová, Soňa
Doprovázení člověka člověkem je přirozenou součástí lidské společnosti od dob jejího vzniku až do současnosti. Každý člověk je v průběhu svého života doprovázen druhými lidmi a naopak. Stává se tak subjektem i objektem doprovázení. Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy. Jádro knihy tvoří koncept doprovázení – jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí.
Více o knize: www.portal.cz
18. 01. 2012 09:29 : Nová kniha:
Život mezi Jungem a Freudem
Richebächer, Sabine
Životopis Sabiny Spielreinové. Počátky psychoanalýzy jsou těsně spjaty s postavami Sigmunda Freuda a Carla G. Junga – a také Sabiny Spielreinové. Milostný poměr mezi mladým, ženatým Jungem a jeho pacientkou rusko-židovského původu vedl k vážným trhlinám ve vztahu s jeho učitelem Freudem. Sabina se stane tvořivým principem Jungovy psychoanalytické teorie a zároveň jeho nejlepší žákyní. Životopis jedné ze zakladatelek dětské psychoanalýzy a vůdčí představitelky ruské psychoanalytické školy je fascinujícím úvodem do studia historie moderní psychologie.
Ukázky: Berlínská léta 1912–1914 , Kdo koupí Mílka?
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2011 09:11 : Nová kniha:
Sociální služby v ČR v teorii a praxi
Čámský, Pavel; Sembdner, Jan; Krutilová, Dagmar
Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb chtějí autoři v komplexní formě zprostředkovat své zkušenosti a znalosti všem, kdo sociální služby poskytují, působí či budou působit v oblasti sociální péče v ČR a také adresátům těchto služeb. V publikaci zohledňují nejnovější vývoj v této oblasti, včetně příslušné legislativy. Přinášejí rady a doporučení při tvorbě a zavádění standardů kvality sociálních služeb, jež mohou pomoci poskytovatelům zmíněných služeb uspět před inspekcí kvality a zlepšovat jejich práci.
Více o knize: www.portal.cz
28. 11. 2011 10:06 : Nová kniha:
Zdravotní postižení a pomáhající profese
Michalík, Jan a kol.
Publikace je určena pro široký okruh pracovníků tzv. pomáhajících profesí, kteří se v České republice v rámci své činnosti setkávají s osobami se zdravotním postižením. Cílem knihy je přinést nové a komplexní informace o fenoménu zdravotního postižení a jeho dopadech na člověka v současné české společnosti.
Více o knize: www.portal.cz
05. 11. 2011 12:48 : Nová kniha:
Alzheimerova choroba
Regnault, Mathilde
Průvodce pro blízké nemocných Alzheimerovou chorobou trpí v České republice asi 120 000 lidí. Počet nemocných se během let zvyšuje. Tato přehledná příručka nabízí pomoc příbuzným a blízkým těch, kteří touto nemocí trpí. Poskytuje podrobné a všestranné rady týkající se každodenní péče, dává návod, jak jednat v různých situacích v kontaktu s nemocným, jak s ním komunikovat, co zajistit, kam se obrátit o pomoc, jak se starat o lékařskou péči.
Více o knize: www.portal.cz
10. 10. 2011 12:16 : Nová kniha:
Zázračná otázka
de Shazer, Steve; Dolan, Yvonne a kol.
Krátká terapie zaměřená na řešení Předkládaná práce je poslední knihou, na níž se autorsky podílel Steve de Shazer, tvůrce krátké terapie zaměřené na řešení, a jakýmsi završením jeho terapeutického přístupu. Přístup de Shazera a jeho spolupracovníků vznikal velmi pragmatickým způsobem: ve snaze objevit, co doopravdy v terapii funguje a klientům pomáhá, se snažili oprostit od všeho ostatního. Tak postupně opustili diagnostiku a analýzu problémů a vytvořili koncept tzv. zázračné otázky: „Představte si, že by se jedné noci, zatímco budete spát, stal zázrak – a všechny vaše problémy by se vyřešily. Podle čeho byste si toho všiml? Co by bylo jinak? Jak by se o tom dozvěděla osoba XY, aniž byste se jí slovem zmínil? Kdo by si toho všiml jako první? Podle čeho?“ Kniha zahrnuje četné ukázky terapeutické práce s klienty.
Více o knize: www.portal.cz
15. 09. 2011 11:57 : Nová kniha:
Prarodiče, rodiče a vnoučata
Lusso, Vittoria Cesari
O emočních, vztahových a komunikačních úskalích Příchod dětí přináší do rodiny změny nejen v životě rodičů, ale i prarodičů. Změny se často vyskytnou i ve vzájemných vztazích mezi prarodiči a rodiči dětí na jedné straně a mezi prarodiči a vnoučaty na druhé straně. Prožívání těchto vztahů a zároveň s tím související téma vzájemné komunikace autorka probírá postupně podle prožívání šesti základních emocí: strachu, smutku, hněvu, překvapení, žárlivosti, radosti.
Více o knize: www.portal.cz
30. 08. 2011 10:50 : Nová kniha:
Speciální pedagogika
Slowík Josef
Potřeba a snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stará stejně jako nemoci a postižení. Druhem léčby však může být i vzdělávání a úspěšné začlenění do společnosti.
www.grada.cz
03. 08. 2011 10:51 : Nová kniha:
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita
Novosad, Libor
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita Text si všímá odvěkého duelu i symbiózy těla a duše. Opírá se přitom o filozofii. Charakterizuje frekventované typy tělesného postižení se zřetelem k jejich projevům i dopadům na kvalitu života a na realitu soužití s tímto znevýhodněním. Popisuje z pohledu dobré i špatné praxe přístupy a postoje k lidem s tělesným postižením a v této souvislosti rozebírá předsudky, stigmatizaci a sociální exkluzi. Text je také věnován oblastem funkční podpory těmto osobám, tj. sféře sociálních služeb, zdravotní péče, vzdělávání a pracovního uplatnění – tedy komplexitě nástrojů ucelené rehabilitace a zplnomocňování lidí s tělesným postižením.
Více o knize: www.portal.cz
17. 10. 2010 17:26 : Nová kniha:
Mentoring
Tereza Brumovská, Gabriela Málková
Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví – mentoring – v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvědčené modely jeho realizace, ale i současný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových programů. Závěrečné části publikace patří konkrétním návrhům pro realizaci profesionálního dobrovolnictví v praxi.
Ukázky:Přístup mentora, Dilemata mentorského vztahu
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2010 10:48 : Nová kniha:
Probace a mediace
Pavel Štern, Lenka Ouředničková, Dagmar Doubravová
Publikace seznamuje se vznikem probačních a mediačních činností v ČR a s vývojem této oblasti v zahraničí. Zabývá se prací s klienty, ozřejmuje postupy a metody sociální práce, které přibližuje prostřednictvím příběhů z praxe.
Ukázky: Trest domácího vězení"> , Stručný úvod k probačním a mediačním činnostem
Více o knize: www.portal.cz
17. 08. 2010 18:36 : Nová kniha:
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Iva Uzlová
Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkající se přípravy a samotné práce, komunikace s dítětem (klientem), jeho rodiči, spolužáky a učiteli, uvede příklady dobré praxe. Součástí knihy budou odkazy na další informační zdroje, možnosti vzdělávání, na poskytovatele sociálních služeb, poradenská pracoviště, státní instituce atd. Knihu uvítají pracovníci organizací, které se věnují práci s lidmi s postižením, a zaměstnavatelé asistentů pedagoga nebo osobních asistentů. Především však osloví samotné asistenty, kterým pomůže zvládnout jejich náročné a zodpovědné poslání.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
01. 08. 2010 09:54 : Nová kniha:
Manželská a rodinná trápení
Petr Šmolka, Jan Mach
Na základě dlouholetých zkušeností z poradenské činnosti autoři nabízejí přehlednou a srozumitelnou publikaci, která se zabývá problematikou partnerských, manželských a rodinných vztahů a jejich krizí. Kniha nabízí odpovědi na základní typy problémů, s nimiž se můžete ve vztazích setkat.
Ukázky: Máte potíže s hledáním partnera, těžko se seznamujete?, Trápí vás žárlivost - partnerova, či dokonce vaše vlastní?
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 11:24 : Nová kniha:
Budovy bez bariér
Irena Šestáková, Pavel Lupač
Bezbariérové prostředí slouží všem lidem ve všech situacích a etapách života, nejen vozíčkářům, jak by se na první pohled mohlo zdát. Osobám s kočárkem, starším osobám, lidem po úrazu, dlouhodobě nemocným, osobám se sluchovým a zrakovým postižením, těm všem je třeba umožnit větší sociální integraci, nezávislý pohyb a způsob života. Předkládaná publikace je vysoce aktuální, neboť reaguje na vyhlášku č. 398/2009 Sb. z 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nejedná se však jen o doslovnou citaci platné vyhlášky, autoři upozorňují na některé její podstatné části a komentují je tak, aby si každý čtenář mohl ujasnit, jak vzniká kvalitní návrh prostředí respektující potřeby osob s omezenou schopností pohybu či osob se smyslovým nebo mentálním handicapem.
www.grada.cz
17. 06. 2010 21:17 : Nová kniha:
Komunikace s lidmi s postižením
Josef Slowík
Dát se do řeči s cizím člověkem není pro každého jednoduchou samozřejmostí, ovšem dát se do řeči s člověkem s handicapem nebývá jednoduché pro většinu lidí. Tato kniha by měla pomoci nejenom profesionálům, kteří se při své práci bezprostřednímu setkání s lidmi s postižením nevyhnou, ale i všem, kteří jsou ochotni a odhodláni odstraňovat nebo alespoň překračovat bariéry mezi tzv. společenskou většinou a těmi, co třeba právě kvůli obtížím v komunikaci zůstávají nezřídka spíše na okraji společnosti, nebo jsou dokonce ohroženi sociální izolací a vyloučením. Kniha je psána pro pracovníky pomáhajících profesí, ale také pro rodinné příslušníky lidí s handicapem.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
13. 06. 2010 17:34 : Nová kniha:
Partneři a rozchody
Jeroným Klimeš
V České republice se v posledních letech rozchází více než polovina manželských párů. "Poločas rozpadu" partnerského vztahu se počítá spíš na roky než na měsíce, i když si lidé zpravidla přejí, aby měli rozchod rychle za sebou. Mnohé obranné reakce, k nimž mezi partnery často v dobré víře dochází, dobu rozchodu spíš prodlužují. Kniha vychází vstříc lidem, kteří se nacházejí v nelehkém období rozchodu a vysvětluje, proč k rozchodu došlo, co se právě děje a co se pravděpodobně bude dít, na co je dobré se připravit.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 05. 2010 20:18 : Nová kniha:
Trénink emocí
Ellis Albert
Můžeme skutečně odmítnout cítit se mizerně? Může racionální myšlení změnit naše emoce? Jak racionálně přemýšlet o sobě, o druhých a o svých životních podmínkách? Odpovědi na tyto a další otázky přináší kniha Alberta Ellise, jejíž základní poselství lze vyjádřit velice jednoduše: Většina emočního utrpení a psychických trápení není nutná, představuje nepřiměřenou reakci člověka na realitu a může být do značné míry redukována. Hněv, úzkost a deprese nejenže často nejsou nutné, ale jsou dokonce někdy i neetické.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
16. 05. 2010 07:45 : Nová kniha:
Ztělesněná zkušenost
Stanley Keleman
Publikace představuje druhý díl autorovy práce, která vyšla v nakladatelství Portál v roce 2005 pod názvem Anatomie emocí. Kelemanova teorie umožňuje rozpoznat jednotlivé vzorce somatického distresu a pracovat s nimi. V textu je podrobně popsáno pět dílčích kroků formativního procesu. Teoretické části doplňují cvičení a kazuistiky. Bližší uchopení teorie zprostředkovávají názorné kresby od výtvarníka, kterého čtenáři znají z předchozí publikace. Kniha je určena pro pracovníky pomáhajících profesí, čtenáře se zájmem o sebepoznání a psychologii.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
02. 05. 2010 18:17 : Nová kniha:
Úvod do filosofie
Arno Anzenbacher
Knihaje psána jako přehled filozofických proudů, použitelný na středních školách i pro úvodní filozofické disciplíny na vysokých školách. Tato populární učebnice filozofie je u nás známa už od roku 1987, kdy vyšel v samizdatu její první překlad od profesora Karla Šprunka. Nové, přepracované vydání nabízí vzhledem k předchozímu řadu doplněných kapitol (Sémiotika, Postmodernismus, Feministická filozofie, Étos lidských práv) a celý text je obohacen novými údaji a aktualizován.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
17. 04. 2010 18:59 : Nová kniha:
Využít každý den
Pamela Espelandová, Rosemary Wallnerová
Život není jen náhoda, ale záleží na tom, jak jej využijeme a co se nám podaří udělat z každého jednotlivého dne. Autorky nabízejí čtenářům na každý den krátké zamyšlení, které vychází z citátu některé významné osobnosti nebo z přísloví. Náměty těchto zamyšlení jsou například rozhodování, přátelství, rodina, učení, pocity...
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
05. 04. 2010 09:35 : Nová kniha:
Komunikace ve zdravotnické péči
Petr Weiss, Laura Janáčková
Kniha je zaměřena na specifika vztahu mezi lékařem a pacientem v jednotlivých oborech medicíny. Na základě obecných principů charakterizujících zvláštnosti komunikace v chirurgii, onkologii, gynekologii, sexuologii a dalších specializacích popisuje principy přístupů k pacientovi.
Ukázky: Úvod , Komunikace ve vnitřním lékařství
Více o knize: www.portal.cz
20. 03. 2010 16:03 : Nová kniha:
Umění diplomatického jednání
Frank Naumann
Umění diplomatického jednání není přežitkem dávných dob, právě naopak. Dnes více než kdy v minulosti platí, že na poli osobních i profesních vztahů sklízejí plody vítězství ani ne tak bojovníci prosazující své názory za každou cenu, ale spíše diplomaté schopní citlivě jednat, nacházet kompromisy, hledat nová kreativní řešení, získávat nové spojence na svou stranu. Autor předkládá dvacet pravidel diplomatického jednání, která mohou pomoci každému čtenáři, usilujícímu o zlepšení svých komunikačních dovedností, osvojit si umění diplomatického jednání.
Ukázky: Prosadit svou věc a zároveň zůstat oblíbeným, Kdo začíná, vyhrává
Více o knize: www.portal.cz
05. 03. 2010 18:21 : Nová kniha:
Obejměte své vnitřní dítě
Ladislav Dvořák
Tato kniha je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností - zkrátka o dítěti v nás. Dobrý vztah k našemu "vnitřnímu dítěti" nám umožní s pochopením a láskou přijmout i jeho negativní pocity - bolest, strach a hněv. To pomáhá vyléčit naše stará zranění a dodává novou naději na cestě životem, která nás ještě čeká.
Ukázky: Otevření bolavých ran, Zakázané emoce
Více o knize: www.portal.cz
20. 02. 2010 14:52 : Nová kniha:
Cílená zpětná vazba
Eva Reitmayerová, Věra Broumová
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru problémových situací a přehledu teoretických základů.
Ukázky: Pomocníci k nezaplacení, Nahlédnutí pod pokličku aneb Cílená zpětná vazba v praxi
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 15:35 : Nová kniha:
Anatomie lásky
Corneau Guy
Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich trvalé důsledky. Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí předpoklady pro vytvoření vztahu, který by bylo možno za šťastnou lásku označit. Jako zdroje problémů, které ovlivňují vztah mezi partnery, autor uvádí nesprávné přijetí své identity, svého mužství nebo ženství, problémy v rodinách ze kterých partneři vyšli, zvláštní pozornost je věnována vztahům otec-dcera a matka-syn.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:14 : Nová kniha:
Říkanky pro rozvoj řeči
Jitka Tučková
Děti s opožděným vývojem řeči nebo děti s dysfázií se obtížně učí básničky. Jsou pro ně příliš složité, mnoho hlásek nedokážou správně vyslovit, a proto jsou básničky v jejich podání často nesrozumitelné, což negativně ovlivňuje jejich sebevědomí. Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných říkadel, která mohou logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče s úspěchem použít u dětí, které mají s řečí závažnější problémy.
Ukázky: Logopedická cvičení, Záměr publikace
Více o knize: www.portal.cz
02. 01. 2010 15:16 : Nová kniha:
Opuštěnost a sebeodcizení
Kathrin Asper
Pocit opuštěnostii a sebeodcizení jsou základem narušeného pocitu vlastní hodnoty, kterým se vyznačuje tzv. narcistická porucha osobnosti. Autorka na základě četných kazuistik zpřístupňuje čtenáři porozumění problematice této rané poruchy i jejím pozdějším důsledkům, jakými jsou znejistění vlastních pocitů, narušení zdravé sebelásky a sklon k depresím a grandiozitě. Kniha nabízí užitečné podněty i čtenářům, kteří narcistickou poruchou sami trpí, a jejich blízkým.
Ukázky: Opuštěnost jako narcistická porucha, Praktické příklady
Více o knize: www.portal.cz
18. 12. 2009 09:43 : Nová kniha:
Vánoční příběhy pro potěchu duše
Bruno Ferrero
Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámované časovým úsekem od adventu do tří králů, s vánočním vyzněním a tematikou. V knize se setkáme se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hrají, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života.
Ukázky: Legenda o stromku , Vrabec a Vánoce
Více o knize: www.portal.cz
29. 11. 2009 09:34 : Nová kniha:
Práce s emocemi pro pomáhající profese
Karel Hájek
Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mohou jim být lhostejní. Emoce týkající se klientů by pracovníci pomáhajících profesí neměli potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim.
Ukázky: Pomoci s emocí, Nácvik podpůrného empatického rozhovoru
Více o knize: www.portal.cz
12. 11. 2009 09:53 : Nová kniha:
Krizová intervence
Daniela Vodáčková; kolektiv
Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.
Ukázky: Postoj k sebevrahům, Formy odborné krizové pomoci
Více o knize: www.portal.cz
18. 10. 2009 21:07 : Nová kniha:
Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Libor Novosad
Nová monografie tematicky navazuje na předchozí publikaci Základy speciálního poradenství a reflektuje nejnovější vývoj v oblasti poradenské pomoci znevýhodněným lidem. Věnuje se východiskům, principům a metodice poradenské pomoci lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, charakterizuje základní poradenské instituce a přibližuje jejich aktivity. Zabývá se také otázkami inkluze osob se zdravotním postižením a sociologií handicapu, sociálními službami i systémem ucelené rehabilitace.
Ukázky: Politka zaměstnanosti a seberealizace člověka s postižením, Integrace versus inkluze
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 13:02 : Nová kniha:
Rodina a práce – jak je sladit a nezbláznit se
Michaela Marksová-Tominová
Kniha se věnuje problematice skloubení rodinného a profesního života, která se v poslední době stává čím dál více diskutovanou a populární. Má za úkol povzbudit zejména rodiče, ať už nastávající, nebo rodiče dětí v předškolním věku, že kombinace rodinného a pracovního života je možná.
Ukázky: ,
Více o knize:www.portal.cz
22. 09. 2009 21:00 : Nová kniha:
Partneři a rozchody
Jeroným Klimeš
V České republice se v posledních letech rozchází více než polovina manželských párů. Kniha vychází vstříc lidem, kteří se nacházejí v nelehkém období rozchodu a vysvětluje, proč k rozchodu došlo, co se právě děje a co se pravděpodobně bude dít, na co je dobré se připravit.
Ukázky: Úvod , Posouzení životaschopnosti vztahu
Více o knize: www.portal.cz
29. 08. 2009 15:54 : Nová kniha:
Program aktivního stylu života pro seniory
Miroslav Štilec
Kniha nabízí program pro ty, kdo mají zájem udržovat tělo i psychiku v optimální kondici i ve vyšším věku, a také pro vedoucí skupin seniorů.
Ukázky: Netradiční přístupy k aktivnímu stylu života , Harmonizující pohyb
Více o knize: www.portal.cz
14. 08. 2009 14:57 : Nová kniha:
Zájmové vzdělávání dospělých
Michal Šerák
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání, charakterizuje jednotlivé typy zájmového vzdělávání a uvádí i přehled hlavních institucí, které se jím zabývají.
Ukázky: Formy zájmového vzdělávání , Zájmové vzdělávání dospělých
Více o knize: www.portal.cz
13. 08. 2009 14:59 : Nová kniha:
Návrat k rodině a domů
Zdeněk Rieger
Konkrétní program určený pro zaměstnance léčeben, ústavů a věznic, jak připravit jejich pacienty, chovance a vězně na návrat „domů“, zpět do společnosti, od níž byli na delší dobu odloučeni. Teoretická část knihy je ilustrována množstvím příkladů z praxe.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
12. 05. 2009 08:26 : Nová kniha:
Umění přátelského řešení konfliktů
Tanja Baum
Konfliktním situacím jsme vystaveni neustále a snad v každé životní oblasti – ať již se jedná o špatnou obsluhu v restauraci, o napětí na pracovišti nebo o neuspokojivé osobní situace. Autorka v této knize nabízí čtenáři své mnohaleté zkušenosti, jak zacházet se spory a konflikty.
Ukázky: Konflikty se zákazníky , Tréninkový program
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 09:38 : Nová kniha:
Prvorozené dítě
Jiřina Prekopová
Výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost.
Ukázky: Předmluva k novému vydání , Vyjímečný osud prvorozených.
Více o knize: www.portal.cz
31. 03. 2009 09:55 : Nová kniha:
Jejda a Helemes
Miloš Kratochvíl
Často ani nevíme, co nosíme po kapsách. Obr Helemes jednou ze své kapsy vytáhl skřítka Jejdu… Tak začíná pohádkový příběh o hloupém velikášství a mylné představě obrů, že dokážou každého „strčit do kapsy“. Šikovný skřítek obra postupně přesvědčuje, že hromotlucká postava a síla všechno nevyřeší.
Ukázky: Mumlas , Sáňkování
Více o knize: www.portal.cz
09. 03. 2009 09:59 : Nová kniha:
Nešikovné dítě
Amanda Kirbyová
Dítě "nešikovné" bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Tyto děti mají problémy se zvládnutím základních úkonů sebeobsluhy.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
05. 02. 2009 10:16 : Nová kniha:
Dost dobří rodiče
Lenka Lacinová, Petra Škrdlíková
V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe vychovával své dítě? Kniha povzbudí maminky a tatínky při zvládání obtížných situací.
Ukázky: Co všechno utváří náš styl výchovy? , Povolit počítačové hry? 
Více o knize: www.portal.cz
15. 01. 2009 11:09 : Nová kniha:
Dětská psychoterapie a poradenství
Kathryn Geldard, David Geldard
Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi. Terapeut či poradce v knize najde popis dovedností specifických pro práci s dětmi.
Ukázky: Jak čelit přenosu , Vztah dítě-terapeut
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2008 09:25 : Nová kniha:
Malý tyran
Jiřina Prekopová
Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany.
Ukázky: Uvažujeme o příčinách , Poruchy vývoje osobnosti... 
Více o knize: www.portal.cz
10. 11. 2008 10:22 : Nová kniha:
Ateliér výtvarných nápadů
Jitka Horová
Zásobník námětů pro jednoduché a vkusné tvoření je inspirován přirozeným během kalendářního roku a lidovými tradicemi, najdete v něm tipy pro všechna roční období. Náměty jsou nenáročné na materiál – tvoříme z odpadových materiálů a z přírodnin.
Ukázky: Tučňáci , Papírový tulipán
Více o knize: www.portal.cz
21. 10. 2008 10:42 : Nová kniha:
Nemluv se mnou tímhle tónem!
Patrice Huerre, Laurence Delpierre
Pomoc rodičům, jak porozumět dospívajícím dětem a jak s nimi jednat. V přehledně členěném textu knihy s přiléhavými názvy jednotlivých kapitol autoři vysvětlují rodičům chování dospívajících dětí a nabízejí pomoc. Kniha je určena rodičům dospívajících (přibližně od 11 let).
Ukázky: „S váma se nedá mluvit!“ , „Dej mi pokoj!“
Více o knize: www.portal.cz
30. 09. 2008 09:21 : Nová kniha:
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Jiřina Prekopová; Christel Schweizerová
Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky společně hrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti.
Ukázky: Dětský svět představ , Povinnosti a sebevědomí
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2008 07:28 : Nová kniha:
Trénink paměti pro každý věk
Jitka Suchá
Praktická publikace poskytuje soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matematických schopností. Úkoly jsou rozděleny do kapitol podle toho, která mozková funkce je převážně trénována.
Ukázky: Najděte mužská jména , Koncentrace
Více o knize: www.portal.cz
30. 07. 2008 10:23 : Nová kniha:
Jóga, hry a pohádky

Jógové pozice působí na správné držení těla a udržují rovnováhu důležitých životních funkcí. Kniha obsahuje 21 lekcí po 45 minutách. V každé najdeme pohádku, téma k zamyšlení, výtvarnou činnost k danému tématu a pohybovou hru.
Ukázky: O koni Bleskovi , Jogové cviky
Více o knize: www.portal.cz
08. 07. 2008 07:52 : Nová kniha:
Desatero trvalé lásky
Hans Jellouschek
Autor nabízí podněty a pravidla, které čerpá ze své téměř třicetileté zkušenosti v práci s páry. Kniha je psána pro čtenáře, kteří žijí v partnerském vztahu, nacházejí se v krizi, nebo uvažují o tom, jak partnerský vztah založit na pevnějších základech.
Ukázky: Když má jeden partner problém ..., , Strach z pouta.
Více o knize: www.portal.cz
20. 06. 2008 08:15 : Nová kniha:
Základy sociální pedagogiky
Blahoslav Kraus
Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Zaujme studenty SPŠ i zájemce o studium sociálně zaměřených oborů na VŠ, sociální pracovníky a další zájemce z pomáhajících profesí. Prof. B. Kraus vyučuje na PF UHK a UTB Zlín.
Ukázky: Funkce rodiny , Příprava a možnosti uplatnění pedagoga.
Více o knize: www.portal.cz
20. 06. 2008 08:09 : Nová kniha:
Školní hodnocení žáků a studentů
Hana Košťálová; Šárka Miková; Jiřina Stang
Publikace se zabývá hodnocením ve škole, zejména hodnocením slovním, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako alternativní formu hodnocení, pro jejíž využití se učitel může, ale také nemusí rozhodnout.
Ukázky: Co je autentické hodnocení a autentické učení , Nároky na učitele.
Více o knize: www.portal.cz
02. 06. 2008 08:31 : Nová kniha:
Politická filozofie
Swift Adam
Základní otázky moderní politologie Kniha je koncipována jako základní učebnice studijního oboru politická filozofie. Nezabývá se dějinami politické filozofie, ale klíčovými otázkami moderní politologie, nastolenými filozofickými koncepcemi klasických filozofů-politologů Locka, Hobbese, Hegela a Marxe, ale i Hayeka, Rawlse a Nozicka. Výklad se soustřeďuje na jednotlivé ideje (sociální spravedlnost, svoboda, rovnost, komunita) a jejich kořeny a vysvětluje jejich uplatňování v reálné politice moderní doby.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
27. 05. 2008 09:27 : Nová kniha:
Rodiče určují hranice
Jan-Uwe Rogge
Inspirováni touto knihou kladli čtenáři autorovi během seminářů množství dotazů, jež se dotýkaly témat, která zůstala v předchozí knize spíše na okraji. Autor se proto v knize věnuje podrobně otázkám jako: Je možné vychovávat partnersky a být přitom pro dítě autoritou?
Ukázky: Jak zacházet s chybami , Partnerství a autorita.
Více o knize: www.portal.cz
10. 04. 2008 08:04 : Nová kniha:
Oběť, kat a zachránce
Christel Petitcollin
Autorka, která je psychoterapeutka, v knize vysvětluje základní pojmy psychologických her Erika Berna, amerického psychiatra, zakladatele transakční analýzy. Na základě svých poznatků dává rady, jak řešit opakující se problémy ve vztazích – v rodině i s okolím.
Ukázky: Nedospělost , Jak se vymanit z role?
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:33 : Nová kniha:
Zbavit se minulosti
Benoît Rancourt
U každého z nás, ať svobodného, nebo žijícího v partnerském vztahu, rodiče, nebo bezdětného, ať jsme jakéhokoli věku, se projevuje nevědomý mechanismus, který nás vede k jednání, na něž má vliv prožitá bolestná zkušenost z dětství nebo z dávné doby, kterou si ani neuvědomujeme.
Ukázky: Tíže minulosti, Cvičení přítomnosti vůči sobě
Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2008 13:24 : Nová kniha:
Psychologický slovník
Hartl Pavel; Hartlová Helena
Nové, zcela přepracované a rozšířené vydání úspěšného a oblíbeného slovníku obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a příbuzných sociálních věd. Slovník je doplněn přehledem světových i českých psychologů.
Více o knize: www.portal.cz
31. 10. 2007 23:10 : Novinka:
Pravda a lež v partnerství
Dita Šamánková, Tomáš Novák
Kniha o pravdě a lži mezi dvěma lidmi vznikla neobvyklým způsobem. Oba autoři jsou odborníky "přes lidskou duši a mezilidské vztahy". Jeden pracuje s tím, co je mezi lidmi běžné a obvyklé, v čem se většina lidí může poznat. Druhý se denně zabývá tím, co je neobvyklé až bizarní. ...Čtenář má zde šanci naučit se rozpoznávat různé typy lží a klamání v partnerském vztahu, a to jak v podobě vztah upevňující, tak v podobě soužití rozbíjející. Stranou nezůstanou ani polopravdy, manipulace, předstírání, přetvářka, lest, nařčení, zatajování.
www.grada.cz
10. 09. 2007 14:43 : Nová kniha:
Sexualita ženy
Zlatko Pastor
Publikaci Sexualita ženy ocení nejen každá žena, ale jistě i mnohý z mužů. Zabývá se ženskou sexualitou ze všech úhlů pohledu. Vedle základních fyziologických předpokladů sexuálních reakcí vysvětluje i podstatu pohlavní touhy, vzrušení a orgasmu. Pojednává o rozdílech mezi mužským a ženským sexuálním požitkem. Díky této knize získáte dokonalý přehled o různých typech žen z hlediska sexuální aktivity a o změnách sexuality v různých životních etapách. Stranou nezůstávají ani aktuální témata jako je sexuální zneužívání žen, kybersex, sex po telefonu apod. Autor nabízí přehled ženských problémů se sexem a předkládá jejich řešení (odpor k sexu, bolest při sexu, nechuť k sexu…). www.grada.cz
28. 02. 2007 14:03 : Nová kniha:
Staňte se špičkovým poradcem
Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností
Peter Block
Tato ve světě velice uznávaná příručka je nezbytnou četbou pro všechny začínající i zkušené externí a interní konzultanty a poradce, ale také manažery, personalisty a prodejce. Jasně, čtivě a konkrétně ukazuje, v čem spočívá umění úspěšného poradenství, vysvětluje, jaké dovednosti a principy jsou pro úspěch poradenství rozhodující a jak zvládnout úskalí poradenství. V knize najdete praktické rady a příklady, jak co nejlépe utvářet, udržovat a rozvíjet úspěšný poradenský vztah s klientem, jak ideálně využít svých zkušeností a uplatnit svá doporučení ve prospěch klienta. www.grada.cz
26. 01. 2007 17:00 : Právě vychází:
Ekonomická psychologie
8. aktualizované vydání
Karel Riegel
Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje dlouhodobě. V knize mapuje vznik a vývoj ekonomické psychologie, hledá její kořeny, a to v dílech zakladatelů ekonomie, v názorech a vidění světa představitelů hlavních ekonomických škol. www.grada.cz/katalog
24. 11. 2006 09:22 : NOVINKA:
Krize středního věku
Michal Hrdlička, Julián Kuric, Marek Blatný
Autoři pomáhají čtenářům zorientovat se v životních situacích středního věku a přibližují jim možnosti, jak je efektivně řešit. Knihu využijí zájemci o populární psychologii, čtenáři středního věku se zájmem porozumět lépe svému životu a lépe ho zvládat. Ukázky po prokliku: Krize středního věku a česká společnost, Akceptovat stárnoucí tělo. http://obchod.portal.cz/kniha
11. 08. 2006 14:32 : Nově vyšlo:
"Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje"
Jo Lebeer (ed.) a kol.
Nejúspěšnější programy pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním., Ukázky po prokliku: Hranice speciálního vzdělávání, Proč je inkluzivní vzdělávání vhodnější?. http://obchod.portal.cz/kniha
18. 04. 2006 14:40 : Nově vyšlo:
Léčba Schopenhauerem
Irvin D. Yalom
Román o psychoterapii a psychoterapeutech. V blízkosti smrti se významný psychiatr Hertzfeld zamýšlí nad smyslem svého životního povolání a naváže znovu kontakt s Philipem, atraktivním a arogantním člověkem závislým na sexu, kterého léčil před 15 lety. Yalom zde rozehrává skutečný příběh ze života filozofa Artura Schopenhauera. http://obchod.portal.cz/kniha
22. 03. 2006 12:24 : Pripravujeme:
Nenechte sebou manipulovat!
/Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm/
Proč často akceptujeme argumenty a stanoviska druhého, ačkoliv jasně cítíme, že tak činíme proti své vůli? Jak se chytře bránit technikám manipulace, argumentačním trikům a zdánlivým argumentům? Jak odhalit, že s námi chce někdo manipulovat? Odborníci v oblasti mezilidské komunikace seznamují čtenáře s typickými strategiemi manipulace a radí, jak nad nimi zvítězit. Kniha je plná praktických rad, postupů a příkladů, jak se nenechat zmanipulovat k jednání proti své vůli a jak naopak účinně dosáhnout svého. http://www.grada.cz/katalog
09. 03. 2006 13:26 : Nově vyšlo:
Průvodce náročnými pracovními vztahy
Scott
Vztahy, které máme na pracovišti, ovlivňují nejen to, jak se cítíme v průběhu pracovního dne, ale také jak jsme schopni zvládat svou práci a rozvíjet se ve své profesi. Kniha nabízí interaktivní formou reálné strategie pro jednání s těmi nejobtížnějšími spolupracovníky, ukazuje možné scénáře řešení konfliktů a poskytuje orientaci pro jednání s různými typy osobností. http://obchod.portal.cz/kniha
20. 02. 2006 10:07 : Zajímavá kniha:
Umění harmonie
Mark Evans, John Hudson, Paul Tucker
Pro každého, kdo potřebuje více energie, ale i lépe odpočívat a uvolňovat se, je tato celobarevná, ověřená a přístupná kniha ideálním základem. Na více než 350 návodných barevných obrázcích se naučíte, jak dosáhnout meditace, zásady jógy a tai-či, které vám pomohou zmírnit napětí, zlepšit vaši pohyblivost a uvolnit skrytou energii vašeho těla a tím zlepšit vaši celkovou tělesnou kondici. http://www.grada.cz/katalog
14. 02. 2006 09:57 : Právě vyšlo:
Naučte se myslet kreativně
Matthias Nöllke
Manažeři, tvůrčí pracovníci, lektoři a všichni, kteří chtějí či potřebují myslet kreativně se v praktické a čtivé příručce dozvědí, jak rozvíjet vlastní kreativitu sebe samého i jak rozvíjet, podporovat a využívat kreativitu spolupracovníků ve firmě či jakékoliv jiné organizaci. Naučíte se nejdůležitější kreativní techniky (např. brainstorming, myšlenkové mapy, brainwriting, mentální provokace a další, i méně známé techniky), dozvíte se jejich výhody a nevýhody a situace, pro které mohou být použity. http://www.grada.cz/katalog
14. 12. 2005 10:10 : Pripravujeme:
Strečink
240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla
/Klára Buzková/
Barevná, bohatě fotograficky vybavená kniha o strečinku je určena všem aktivním i občasným sportovcům, kteří chtějí využít protahovací cvičení k regeneraci organizmu a zlepšení tělesné i zdravotní kondice. Naučíte se, jak účinně a bezpečně provádět cviky na uvolnění a odstranění svalového a psychického napětí a navíc si ještě osvěžíte znalosti z anatomie svalů. Úvod publikace je věnován zdravotnímu významu, využití a rozdělení strečinku. Podstatnou část knihy však tvoří praktická část, která slouží jako velký zásobník cviků. Cviky jsou rozděleny podle svalových skupin a označeny symbolem pro rozlišení stupně obtížnosti, a tak si může každý vybrat ty nejvhodnější pro vlastní výkonnostní úroveň. http://www.grada.cz/katalog
16. 11. 2005 08:59 : Právě vychází:
Zvítězte nad stresem
/Roland R. Geisselhtart, Christiane Hofmann-Burkart/
Pokud se cítíte často ve stresu a vyčerpaní, nevěště hlavu - máme pro vás řešení. Tato praktická příručka, plná rad, tipů, cvičení a příkladů, vám srozumitelným a svěžím jazykem poradí, jak se lépe a rychleji vyrovnávat se stresem, jak předcházet stresovým situacím a nalézt vnitřní klid. Naučíte se rozvinout a používat vlastní postupy proti stresu a s úsměvem zvládnout své pracovní a osobní povinnosti. Dozvíte se, co vám nejrychleji pomůže, když pocítíte první příznaky stresu, a jak se uvolnit a odbourat stres relaxací, meditací, autogenním tréninkem a jógou. Zjistíte, co dělat, když vás stresuje vaše práce a vaši kolegové a jak se zbavit časové tísně lepší koncentrací, plánováním a organizováním času a delegováním práce. Když budete denně investovat 10 minut do zvládání stresu, váš každodenní život se stane klidnějším a vyrovnanějším. http://www.grada.cz/content/kat
24. 10. 2005 13:48 : Nově vyšlo:
Nepřítel v mém pokoji
Yoram Yovell
Kniha je psána jako soubor příběhů, v nichž v hlavní roli vystupují klient a terapeut. Zároveň je ale učebnicí psychoterapie, protože případy jsou vybírány podle různých chorob a psychických narušení a jejich vždy odlišného způsobu terapie (ztráta smyslu života u bohatého člověka, posttraumatický stres, erotický přenos mezi klientem a terapeutem, kognitivní terapie chování, hraniční poruchy osobnosti, výklad snů, sebevražda, deprese, anorexie, strach, paranoia a schizofrenie). Autor výstižně líčí vývin terapie u jednotlivých případů i s tím, jaký průběh měl někdy velmi složitý vývoj vztahu k jeho pacientům. Součástí příběhů jsou také úvahy autora o příslušných medikacích, o způsobu léčby, terapie, psychoanalýzy apod., které odborníkům umožní používat knihu jako případovou učebnici. V tomto smyslu je ke každé povídce také připojen seznam doporučené a doplňující literatury. http://obchod.portal.cz/kniha
11. 10. 2005 12:30 : Nově vyšlo:
Překonávání konfliktů v rodině
Beatrice Trélaün
Kniha vede čtenáře ke zvládání konfliktů mezi členy rodiny a ukazuje, jak jim předcházet, pomáhá rodičům usměrňovat hádky mezi sourozenci a naznačuje cestu, jak překonávat konflikty dětí a rodičů s dětmi od nejmladšího věku. Ukázky po prokliku: Děti se dohadují, Jste svědkem konfliktu: můžete se stát prostředníkem http://obchod.portal.cz/kniha
05. 09. 2005 09:17 : Právě vychází:
Dětská prostituce
/Eva Vaníčková/
Dětská prostituce je odcizením dětství. Nejtěžší ztrátou, která zanechává na osobnosti dítěte stigma, jehož rysy odpovídají věku, ve kterém dítě prodávalo svoje tělo. Řada dospělých má o dětské prostituci, jejích příčinách a motivech falešné představy. Nerozumí poptávce a jen těžko chápe pojem dobrovolná prostituce dětí a všechny souvislosti, které tato skutečnost odkrývá či jen naznačuje. A právě proto je tu kniha Dětská prostituce. Osvětluje pojmy týkající se dětské prostituce a komerčního sexuálního zneužívání, přináší nejnovější poznatky této oblasti. Jak vidí dětskou prostituci dospělá populace? V čem spočívá prevence? Jaké následky prostituce způsobuje? To vše a mnohem víc se dozvíte z publikace MUDr. Evy Vaníčkové, CSc. http://www.grada.cz/content/kat
17. 08. 2005 15:00 : Dotisk:
Média a společnost
Média a specifický typ sociální komunikace, na níž se podílejí, stále významnějším způsobem ovlivňují podobu společenského, politického i kulturního života současných společností - včetně podílu na výkonu politické moci - i ekonomickou úspěšnost řady odvětví. Dva autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí základní uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Oproti dosud vycházejícím překladovým publikacím jde o český pohled, beroucí v úvahu historii i současnost mediální scény i mediálních studií u nás. Výklad je doplněn řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí. http://obchod.portal.cz/kniha
27. 07. 2005 11:21 : Nově vyšlo:
Přehled sociologie
Marc Montoussé, Gilles Renouard
Formou dvoustránkových pojednání kniha shrnuje základy sociologického myšlení od jeho počátků až do současnosti. Pojednává o vzniku sociologie, jejích zakladatelích, současných sociologických školách a autorech a základních konceptech. Ukázky: Sociologie nezaměstnanosti, Manželství: spolupráce, anebo závislost. http://obchod.portal.cz/kniha
13. 05. 2005 08:53 : Právě vychází:
Přestaňte se podceňovat!
/Tomáš Novák/
„Vyšli jsme z rodiny, která nás formovala, zformovala a někdy deformovala. Pokud nastal poslední zmíněný typ ovlivnění, nebude snadné porozumět tomu, že jsme bytostmi obdařenými mnoha právy. Mají-li tato práva respektovat druzí lidé, musíme je plně přijmout sami. Ne jen kňourat, že je ztrácíme. A už vůbec ne o ně bojovat tak agresivně, že znechutíme jak sebe, tak i druhé.“ „Klidná jistota“, to je to, oč v knize, kterou držíte v ruce, běží. Autor odkrývá krok za krokem příčiny vzniku pocitů nedostačivosti, aby posléze jasným, srozumitelným a často humorným i sarkastickým způsobem navrhl, jak s těmito pocity a s jejich kořeny v nás i našem okolí nejen bojovat, ale jak nad nimi s onou „klidnou jistotou“ zvítězit. http://www.grada.cz/content/kat
02. 05. 2005 08:46 : Nově vyšlo:
Rodiče určují hranice
Jan-Uwe Rogge
Pokračování úspěšné knihy Děti potřebují hranice. Čtenáři autorovi kladli během seminářů množství dotazů, jež se dotýkaly témat, která zůstala v předchozí knize spíše na okraji. Autor se proto v knize Rodiče určují hranice věnuje dalším tématům rodičovství. Ukázky: Jak zacházet s chybami, Děti se ptají na smrt. http://obchod.portal.cz/kniha
07. 04. 2005 09:03 : Právě vychází:
Žena v konfliktním rozhovoru
/Nela Haasen/
Většina konfliktů začíná jako konflikty malé. Mnohé mají v rané fázi dobré šance na vyjasnění – jen kdybychom je včas využili. Jak často se spontánně a neúmyslně dostáváte do hádek? Jak často se vyhýbáte vysvětlujícímu rozhovoru? Jak často nějaký aktivně zahájíte? Nele Haasen pokládá řadu otázek vedoucích k sebereflexi, které můžete využít k přemýšlení o sobě, o své osobní situaci a mají podnítit k realizaci vašich poznatků. Publikace vám tak může posloužit jako návod, díky němuž si vyzkoušíte své chování v konfliktech a najdete konkrétní věci, které chcete změnit. http://www.grada.cz/content/kat
25. 03. 2005 11:07 : Právě vyšlo:
Komunikace a vzájemné porozumění Hry pro dospívající
/Alena Vališová/
Co podmiňuje, že si nás lidé váží, že nás respektují? Lze rozvíjet zdravé sebehodnocení a přiměřené sebevědomí? Jsou nějaké cesty k lepšímu pochopení sebe sama a poznávání druhých? Na čem vlastně závisí sociální úspěšnost? Kniha, kterou držíte v ruce, chce přispět k rozvíjení otevřených vztahů mezi lidmi. Nenajdete v ní, jak najisto uspět ve vzájemném kontaktu. Na to žádný recept neexistuje. Hry, cvičení, úkoly a testy mohou ale podpořit snahu o získání potřebných sociálních dovedností. Využití této knihy může však být daleko širší. http://www.grada.cz/content/kat
01. 03. 2005 08:52 : Nově vyšlo:
Uzdravení bez léků
David Servan-Schreiber
Cesta ze stresu, úzkosti a deprese V poslední době zaznamenaly neurologické vědy i psychologie v souvislosti s výzkumy radikální změny. Tyto změny se projevily zejména v oblasti neuro-emocionální terapie v integraci s podněty na určité části těla, s regularizací srdečního rytmu a synchronizací biologických hodin, s fyzickým cvičením, působením mastných kyselin "omega-3", technikami "afektivní komunikace". Autor ve své knize podává čtivým způsobem příběhy lidí, u nichž se projevilo akutní duševní onemocnění (stres, úzkosti, deprese...), a ukazuje průběh jejich léčby obvyklými postupy s podáváním léků a s využitím metod, které se praktikují prostřednictvím tělesných podnětů, jež navazují na přirozené mechanismy "emočního mozku", a pomáhají najít ztracenou rovnováhu. Autor podává i srozumitelný výklad výzkumů, ověřování a výsledků terapie. http://obchod.portal.cz/kniha
14. 01. 2005 08:19 : Další vydání:
Rétorika a prezentace
/Emil Hierhold/

Jak účinně vystavět strukturu a argumenty projevu? Jak ovlivnit a přesvědčit posluchače řečí svého těla? Jak zajímavě a názorně přiblížit náročná témata? Jak používat technické prostředky při prezentaci? Jak nakládat s písmem, obrazem, animací? Jak zvládnout nepříjemné otázky a nepříznivé reakce? Šesté vydání osvědčené publikace je zasvěceným a podrobným průvodcem pro manažery a vedoucí projektů, pro specialisty, prodejce, lektory, konzultanty, pedagogy a vůbec pro všechny, kteří prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky a projekty, přednášejí, lektorují či jinak veřejně vystupují. http://www.grada.cz/content/katalog
03. 11. 2004 15:37 : Zajímavá kniha:
Sociální psychologie organizace
Milan Nakonečný

Sociální psychologie organizace je rychle se rozvíjející obor aplikované sociální psychologie. Publikace podává komplexní přehled poznatků, které by měly být podkladem pro činnost personálních manažerů � jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na sociálně-psychologické aspekty vykonávání této funkce, která je v podstatě prací s lidskou psychikou. http://www.grada.cz/content/katalog
29. 09. 2004 10:29 : Zajímavá kniha:
Krize
Naděžda Špatenková a kolektiv

Krize je psychologický, ale i sociologický fenomén, v monografii zkušeného autorského týmu je proto věnována pozornost nejen krizi jedince, ale také krizi rodiny a společnosti. Publikace navazuje na úspěšný titul Krizová intervence pro praxi, objasňuje teoretická východiska krize a krizové intervence http://www.grada.cz/content/kat
17. 09. 2004 12:44 : Právě vyšlo:
Moderní psychologie
Grahame Hill

Netradičně zpracovaná kniha, která zaujme především přehledem aktuálních témat v moderní psychologii, velkým množstvím schémat a grafů a také informacemi, které se do klasických učebnic ještě nedostaly. Prolistujte si vybranými kapitolami po prokliku http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10919
27. 08. 2004 16:06 : Právě vyšlo:
Program aktivního stylu života pro seniory
Miroslav Štilec

Je určen všem, kdo mají zájem udržovat své tělo i psychiku v optimální kondici i ve vyšším věku a také vedoucím seniorských skupin. Inspirujte se ukázkami (po prokliku): Pro zpomalení stárnutí ..., Harmonizující pohyb, Netradiční přístupy k aktivnímu stylu života, Jógová cvičení. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11554
25. 05. 2004 13:13 : Dotisk:
Sourozenecké konstelace
Kevin Leman
Vaše sourozenecká konstelace, tedy skutečnost, že jste se narodili jako první, druzí či další nebo že jste vyrůstali jako jedináček, ovlivnila to, jakým člověkem jste se stali... Další dotisk velmi úspěšné knihy! Ukázky: K benjamínkům patří rozpolcenost, Jak spravit své manželství, Prvorození musí rychle dospět, Žádné manželství není dokonalé. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=103
06. 05. 2004 08:09 : Dotisk:
Vlídná povzbuzení na každý den
Josef Schultz
Vlídná povzbuzení na každý den se pro vás může stát inspirací a podnětem, jak z každého dne vytěžit co nejvíce. A jaké je povzbuzení na dnešní den? Další ukázky: Povzbuzení na 4. listopad, Povzbuzení na 27. listopad, Povzbuzení na 23. červen. Recenze na knihu. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=9343
21. 04. 2004 16:07 : Právě vyšlo:
Hry do kapsy V.
S. Hermochová, J. Neuman
Další z řady her, které jsou připraveny jako postupně rozšiřovaná kartotéka námětů a nápadů na listech z tvrdšího papíru, listy je možné navíc u hřbetu vytrhnout. Hry jsou rozděleny barevně na sociálně-psychologické, pohybové a kreativní. Po kliknutí na odkaz si přečtěte kázky:  Kdo jsem?, Šestý smysl v pohybu http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10846
14. 04. 2004 10:34 : Právě vyšlo:
Nadměrné obavy o zdraví
J. Praško, B. Pašková, J. Prašková, R. Záleský
Rady pro klienta a jeho rodinu. Lidé s touto poruchou často zůstávají po dlouhou dobu v péči lékařů, kteří jim však nejsou schopni pomoci... Po prokliku si můžete přečíst ukázky: Co je to strach o zdraví, Role nemocného, Léčba strachu o zdraví, Krize v manželství a střevní problémy a další... http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10922
07. 04. 2004 12:08 : Právě vyšlo:
Naia se smí narodit
Mitchell Zuckoff

Kniha popisuje příběh jedné americké rodiny, která se musí vyrovnat se skutečností, že dítě, které se po dlouhém očekávání má narodit, je vážně postižené. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: V srdíčku byla díra..., „Naia je zázrak – taková, jaká je“ http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10852
26. 03. 2004 10:03 : Právě vyšlo:
Hry pro tvořivé myšlení
Rosemarie Portmannová

Soubor 107 her a cvičení. Rozvíjí paměť, fantazii, smysl pro detail i nadhled, a především schopnost třídit, hbitě zpracovávat a správně využívat informace. Hry jsou většinou koncipované pro celou skupinu nebo i např. rodinu s dětmi. Vhodná tedy pro děti  od 10 let a dospívajícím, ale pozor vhodná je i pro dospělé!!! http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10844
12. 03. 2004 08:41 : Právě vyšlo:
Rodinná terapie psychosomatických poruch
L. Trapková, V. Chvála

Rodina jako rostoucí organismus je zde nahlížena současně pohledem muže i ženy, lékaře i psycholožky. Po prokliku na link si prohlédněte ukázky: Od matematiky a tancování k rodinné terapii, a to ještě v ženské kůži, Lékař a úzkost, Rodina jako sociální děloha, Separace syna od matky směrem k otci, Skryté linie rodových příběhů http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10845
01. 03. 2004 15:40 : Právě vyšlo:
To nejdůležitější v životě
Hal Urban

Kniha psaná původně pro učitele a rodiče, kteří s její pomocí mohou svým dětem zprostředkovat základní postoje a hodnoty užitečné pro život. Po kliknutí na lik si můžete přečíst ukázky: Co se můžeme z neúspěchu naučit, Život je i zábava… a může být neuvěřitelně veselý, Jak můžete mít dobrý přístup, když se vám hroutí svět?. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10772
05. 02. 2004 10:42 : Právě vyšlo:
101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě
A. A. Lazarus, C. N. Lazarus

Kniha užitečná všem, kdo trpí duševní nepohodou, ale i těm kdo usilují o kultivaci svého duševního života. Po kliknutí na odkaz si můžete přečíst několik ukázek z knihy:  O vlastní nepostradatelnosti, Převzít odpovědnost, Co posiluje charakter?, Využijte metodu paradoxu, Meditace: 1. část, Závislost na kofeinu, Tři nejdůležitější typy psychoterapie. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10757
22. 01. 2004 08:49 : Dotisk:
Jak přežít dospívání svých dětí
Sheila Dainowová

Dospívání se většinou přižene jako děsivý uragán, vaše roztomilé děťátko se najednou změní...V této knize najdete rady a cvičení, s jejichž pomocí se naučíte reagovat asertivně a začnete si uvědomovat svá práva a potřeby... Dotisk úspěšné knihy. Po kliknutí na odkaz si můžete přečíst ukázky z této knihy. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=6687
28. 07. 2003 08:28 : Novinka
Jana Sladká-Ševčíková
Svědectví o tom, jak vypadá život s bulimií, přináší vyprávění ženy, která touto poruchou příjmu potravy trpěla dvanáct let. Její deník ukazuje, jak vypadají počátky i pozdější stadia choroby, různé pokusy o léčbu a to, kdy a jak se lze poruchy zbavit.
Vydalo nakladatelství Portál
www.portal.cz
08. 07. 2003 14:27 : Milí návštěvníci našich stránek!
Už je tady doba prázdnin, dovolených. Přejeme Vám krásné prožití volna, užijte si sluníčka, pohody!
Pro chvíle oddechu i studia se můžete začíst do některé ze zajímavých knih, které najdete v našem novém seznamu a to pro každou oblast zvlášť.
Krásné léto Vám přeje
Tým InternetPoradny.
27. 06. 2003 11:49 : Dobrý den milí čtenáři, obrátil se na nás tazatel Jan s problémem: jeho žena (44 let) má odstraněné tlusté střevo a udělaný vývod. Je pro ni velmi těžké se s touto novou skutečností vyrovnat. Máte někdo podobnou zkušenost nebo znáte svépomocnou skupinu? Napište prosím do diskuzní skupiny v sekci tělesného postižení, určitě jim oběma pomůže jakkákoliv rada, povzbuzení apod. Vaše InternetPoradna
16. 06. 2003 12:33 : Vážení návštěvníci, 10. června jsme spustili nový design InternetPoradny, který provázejí i nové služby. Jmenovitě se jedná zejména o E-linku důvěry (internetovou alternativu k lince důvěry), aktuality, ankety, fulltextové vyhledávání a jiné, na kterých ještě pracujeme. Doufáme že s nimi, stejně jako s novým designem, který má umožnit větší aktivitu na serveru, budete spokojeni. Všechny vaše připomínky uvítáme - psát můžete také do Knihy návštěv. Kéž se vám na našem serveru líbí a najdete zde, co potřebujete. Za tým InternetPoradny Pavel Veselský, Irena Smékalová a Andrea Rakušanová

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .